1/1
เช็คราคาง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด
2.รับประกันภัยเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยมีเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตรประกอบการสมัครทำประกันภัย
3.ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้องรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
4.จำกัดผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์เท่านั้น โดยนับจำนวนรวมกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ไมโครอินชัวรันส์ทั้งหมดที่มีผลคุ้มครองอยู่ หากมีการซื้อเกินจะได้รับความคุ้มครอง 2 กรมธรรม์แรกเท่านั้น และกรมธรรม์ฉบับหลังจะคืน เบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
 
ตัวอย่างข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัย 100 ไมโครอินชัวรันส์ โดยย่อ
1.ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
       - การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
       - การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
       - การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
       - การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่มาจากอุบัติเหตุ
       - สงคราม การรวมตัวเพื่อต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การก่อการ้าย อาวุธนิวเคลียร์
2.ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
       - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม
       - ขณะผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

*ข้อความข้างต้นเป็นเพียงสาระสำคัญของความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16-65 ปี การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด
2.รับประกันภัยผู้มีสัญชาติไทย และชาวต่างชาติที่ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัยดังนี้
- ชาวไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ชาวต่างชาติ สำเนา Passport และ Work Permit ที่มีผลบังคับ
3.ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้องรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
4.จำกัดผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น
 
ตัวอย่างข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยย่อ
1.ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
       - การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
       - การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
       - การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
       - การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่มาจากอุบัติเหตุ
       - สงคราม การรวมตัวเพื่อต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การก่อการ้าย อาวุธนิวเคลียร์
       - การปวดหลังที่มิได้มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุโดยตรง
       - การรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
       - การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
2.ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
       - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม
       - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
       - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งขันกีฬาทุกชนิด
       - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
       - ขณะผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

*ข้อความข้างต้นเป็นเพียงสาระสำคัญของความคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
icon