1/1
เช็คราคาง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
เงื่อนไขโปรโมชั่น
  • รายการสนับสนุนที่ได้รับถือเป็นสิทธิ์เฉพาะของลูกค้าที่ซื้อประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย ผ่านช่องทางการขาย MTI Connect
  • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
  • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
  • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
icon