1/1
เช็คราคาง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1.ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
2.กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
3.ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
4.จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับทุกแผนประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.สำหรับอาชีพนักบิน พนักงานบนเรือหรือเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลสามารถซื้อได้เฉพาะแผน 1 เท่านั้น
6.รับประกันเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
7.การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8.ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9.สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ (COVID-19)

*ภาวะโคม่า หมายถึง ภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน 
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

**ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคุ้มครองภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีควัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
1. รับทุกอาชีพหรือไม่?
แผน 1 รับประกันทุกอาชีพ
แผน 2 ไม่รับประกันอาชีพนักบิน พนักงานบนเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน พนักงานบนเรือ บุคลาการทางการแพทย์และพยาบาล
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. ค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 รวมค่ารักษาโรคหรือ ภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจาก COVID-19 หรือไม่?
คุ้มครองค่ารักษารวมโรคหรือภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจาก COVID-19(จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุในตารางกรมธรรม์)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. ค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 รวมค่ารักษาโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรงอื่นด้วยหรือไม่?
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4. แพทย์วินิจฉัยโรคเป็นอย่างอื่น เช่น ปอดอักเสบ ปอดบวม เป็นต้น แต่มีผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส(2019)เป็น Detectable (positive) คุ้มครองหรือไม่?
บริษัทฯ จะพิจารณาเอกสารทางการแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น การวินิจฉัยของแพทย์ ประวัติการรักษา รายการยาที่ใช้ในการรักษา ผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส (2019) เป็น Detectable (positive) หากมีความสัมพันธ์กับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะได้รับความคุ้มครองตามผลประโยชน์ที่ซื้อไว้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5. ระยะเวลาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 ใช้เวลากี่วัน?
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6. หากพบว่าติดเชื้อ COVID 19 และเคลมหมวด เจอ จ่าย จริง ไปแล้วและรักษาหายแล้ว หลังจากนั้นพบว่าติดเชื้อใหม่ สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้หรือไม่?
หากพบว่าติดเชื้อหลังจากครั้งแรกที่รักษาหายแล้ว สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7. เอกสารในการเบิกเงินชดเชยรายได้ (Admit) กรณีเจ็บป่วยจาก COVID 19 มีอะไรบ้าง?
1) แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2) สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
3) สำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายการค่าใช้จ่าย
4) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
5) ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19
6) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง
7) อืนๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
8. ผู้รับประโยชน์เป็นใครได้บ้าง สำหรับ Covid–19?
ทายาทตามกฎหมาย หรือตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุโดยไม่จำกัดความสัมพันธ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับอย่างไร?
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (นับวันเวลาชนวันเวลา) ตัวอย่าง ความคุ้มครองเริ่มวันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ระยะเวลารอคอย คือ วันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 13/3/2563 เวลา 22.00 น. จะนับเป็น 1 วัน ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 26/3/2563 เวลา 22.00 น. เป็นระยะเวลา 14 วัน ที่บริษัทไม่จ่ายค่าทดแทน แต่หากวันที่และเวลาที่ได้รับการตรวจโควิด-19 (COVID-19 Test) ตั้งแต่วันที่ 26/3/2563 เวลา 22.01 น. เป็นตันไป โดยมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 จึงจะเริ่มจ่ายค่าทดแทนตามความคุ้มครองได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10. ถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 ภายในระยะเวลารอคอย (waiting period) จะเคลมได้ไหม?
หากวันที่และเวลาที่ได้รับการตรวจโควิด-19 (COVID-19 Test) อยู่ในระยะเวลารอคอย โดยมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 จะเคลมไม่ได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11. ถ้าไม่ได้รับความคุ้มครอง COVID-19 เนื่องจากเข้าข้อยกเว้น ระยะเวลารอคอย (waiting period) สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่?
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์ยกเลิกกรมธรรมสามารถบอกเลิกได้ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12. กรณีการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?
บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ หรือทายาทตามกฎหมาย (กรณีที่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13. กรณีการเสียชีวิตจากภาวะโคม่าด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?
บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ หรือทายาทตามกฎหมาย (กรณีที่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
14. กรณีภาวะโคม่าด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?
จ่ายผู้อาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
15. ค่าทดแทนชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลด้วยโรคด้วย COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?
จ่ายผู้เอาประกันภัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16. ค่ารักษาพยาบาลด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?
จ่ายผู้เอาประกันภัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
17. ค่าชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเริ่มคุ้มครองอย่างไร?
โดยแพทย์วินิจฉัยว่าป่วยด้วย COVID-19 และต้องรับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล นับตั้งแต่วันแรกที่นอนโรงพยาบาลเนื่องจากผลการวินิจฉัยโรค COVD-19 เช่น กรมธรรม์คุ้มครองวันที่ 12/3/2563 เวลา 13.30 น. ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 12/3/2563 เวลา 13.30 น. ถึงวันที่ 26/3/2563 เวลา 13.30 น. เป็นระยะเวลา 14 วันที่บริษัทฯ ไม่จ่ายค่าชดเชยรายได้ฯ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ และแพทย์ให้นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลวันที่ 27-31/3/2563 และผลตรวจวินิจฉัยโรคเป็น Covid-19 บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยรายได้ฯ 14 วัน โดยจะนับวันที 28/3/2563 เป็นวันแรก และนับถึงวันที่ 31 เป็นวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาล
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
18. เอกสารในการเคลมภาวะโคม่าจากโรค COVID-19 มีอะไรบ้าง?
1) แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2) สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
3) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
4) ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19
5) สำเนาบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง ทะบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้อาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
7) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง
8) อื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
19. เอกสารในการเบิกค่ารักษาพยาบาล จากโรค COVID-19 มีอะไรบ้าง?
1) แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2) สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
3) ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย
4) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
5) ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19
6) ลำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่ทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง
7) อื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
20. ผู้พิการ เช่น แขนขาด ขาขาด ตาบอด สามารถทำประกันได้หรือไม่?
สามารถรับประกันภัยได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
21. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อโรค COVID-19 หมายถึงอะไร?
โรคหรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการการวินิจฉัยของแพทย์ ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
22. หากพบว่าติดเชื้อโรค COVID 19 และเคลมหมวดค่ารักษาพยาบาลไปแล้วและรักษาหายแล้ว หลังจากนั้น พบว่าติดเชื้อใหม่สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้หรือไม่?
หากพบว่าติดเชื้อหลังจากครั้งแรกที่รักษาหายแล้วสามารถเคลม ในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้ ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่คงเหลือ และ/หรือจำนวนวันชดเชยรายได้ฯ ที่คงเหลือรวมถึงหมวดโคม่า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
23. เคยเป็น Covid-19 แล้วรักษาหายขาดไปแล้วและจะมาทำประกัน Covid-19 ของบริษัทฯได้หรือไม่ และมีระยะรอคอยกี่วันหรือไม่กว่าจะทำประกันได้?
ไม่สามารถรับประกันภัยได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
24. เมื่อซื้อประกันภัย COVID-19 จะได้รับกรมธรรม์ภายในกี่วัน มีบัตรประกันภัยหรือไม่?
หากซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ จะเป็นการส่งลิงก์กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง SMS
- บัตรเครดิต ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ฯ ใน 14 วันทำการ
- QR Code ต้องกด approve ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ฯ ใน 14 วันทำการ
- โอนเงิน ต้องกด approve ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ฯ ใน 14 วันทำการ
- ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 จะไม่มีบัตรประกันภัย (สำรองจ่ายค่ารักษาทุกกรณี และส่งเอกสารเรียกร้องมายังฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
25. ประกันภัย Covid-19 สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะกรมธรรม์ที่มีหมวดความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
26. มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรงอยู่แล้วทำได้หรือไม่?
สามารถรับประกันภัยได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
27. มีประกัน COVID-19 อยู่แล้วกับทางบริษัทประกันภัยอื่นสามารถซื้ออีกฉบับกับทางบริษัท เมืองไทยประกันภัยได้หรือไม่?
ซื้อประกันภัยได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
28. กรณีเป็น COVID-19 คุ้มครองเฉพาะขณะอยู่ในประเทศไทย หรือขณะอยู่ต่างประเทศด้วย?
คุ้มครองทั่วโลก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
29. ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นคนไทยและสัญชาติไทย แต่หากผู้เอาประกันภัยอยู่ต่างประเทศสามารถซื้อประกัน COVID-19 ได้หรือไม่?
ไม่สามารถซื้อประกันได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
30. สำหรับประกัน COVID-19 ภาวะโคม่า ต้องเป็นลักษณะอย่างไร?
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า มีองค์ประกอบ 3 อย่างทั้งหมด คือ
1) อาศัยเครื่องช่วยหายใจ
2) สมองถูกทำลายถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวรภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก
3) ไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง เนื่องจากการวินิจฉัยของแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31. หากไม่ได้อยู่ในภาวะโคม่า แต่เสียชีวิตจากโรค Covid19 กะทันหันสามารถเคลมประกัน COVID-19 ได้หรือไม่?
ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองภาวะโคม่าจากโรค COVID-19 โดยต้องมีเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ระบุการเสียชีวิตจากโรค COVID-19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
32. ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร
ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
33. ทำไมต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อแจ้งขอยกเลิกประกันภัย
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและเจตนารมณ์ของผู้เอาประกันภัย และเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
34. หากพบว่าเป็นโรค COVID-19 เจอ จ่าย จบ แล้วนั้นกรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองหรือไม่?
ไม่มีความคุ้มครอง เจอ จ่าย จบ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
35. หากตรวจพบว่าเป็นโรค COVID-19 เมื่อเคลมหมวด เจอ จ่าย จบ แล้วจะเคลมภาวะโคม่า ต่อไปได้หรือไม่?
ไม่มีความคุ้มครอง เจอ จ่าย จบ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
36. ประกัน COVID-19 มีส่วนลดปีต่ออายุหรือไม่
ไม่มีส่วนลดในปีต่ออายุ
icon