1/1
เช็คราคาง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 80 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด)
2. ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
4. ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
5. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับประกันภัยไวรัสโคโรน่า 2019 แผน One Stop
6. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
7. ไม่รับประกันภัยอาชีพบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
8. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า เป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมี สาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. จำกัดเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น
10. ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง รวมถึงการแพ้วัคซีน COVID-19
11. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
ข้อยกเว้นสำคัญ
การประกันภัยตามความคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติ การขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
ภาวะโคม่า
หมายถึง ภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน
 
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครองภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
1. รับทุกอาชีพหรือไม่?
ไม่รับประกันอาชีพบุคลาการทางการแพทย์และพยาบาล
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. ค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 รวมค่ารักษาโรคหรือ ภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจาก COVID-19 หรือไม่?
คุ้มครองค่ารักษารวมโรคหรือภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจาก COVID-19(จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ระบุในตารางกรมธรรม์)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. ค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 รวมค่ารักษาโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรงอื่นด้วยหรือไม่?
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคประจำตัว หรือโรคร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4. แพทย์วินิจฉัยโรคเป็นอย่างอื่น เช่น ปอดอักเสบ ปอดบวม เป็นต้น แต่มีผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส(2019)เป็น Detectable (positive) คุ้มครองหรือไม่?
บริษัทฯ จะพิจารณาเอกสารทางการแพทย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น การวินิจฉัยของแพทย์ ประวัติการรักษา รายการยาที่ใช้ในการรักษา ผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัส (2019) เป็น Detectable (positive) หากมีความสัมพันธ์กับการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะได้รับความคุ้มครองตามผลประโยชน์ที่ซื้อไว้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5. ระยะเวลาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลโรค COVID-19 ใช้เวลากี่วัน?
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6. หากพบว่าติดเชื้อ COVID 19 และเคลมหมวด เจอ จ่าย จริง ไปแล้วและรักษาหายแล้ว หลังจากนั้นพบว่าติดเชื้อใหม่ สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้หรือไม่?
หากพบว่าติดเชื้อหลังจากครั้งแรกที่รักษาหายแล้ว สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7. เอกสารในการเบิกเงินชดเชยรายได้ (Admit) กรณีเจ็บป่วยจาก COVID 19 มีอะไรบ้าง?
1) แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2) สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
3) สำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายการค่าใช้จ่าย
4) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
5) ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19
6) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง
7) อืนๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
8. ผู้รับประโยชน์เป็นใครได้บ้าง สำหรับ Covid–19?
ทายาทตามกฎหมาย หรือตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุโดยไม่จำกัดความสัมพันธ์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9. ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับอย่างไร?
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (นับวันเวลาชนวันเวลา) ตัวอย่าง ความคุ้มครองเริ่มวันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ระยะเวลารอคอย คือ วันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 13/3/2563 เวลา 22.00 น. จะนับเป็น 1 วัน ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 12/3/2563 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 26/3/2563 เวลา 22.00 น. เป็นระยะเวลา 14 วัน ที่บริษัทไม่จ่ายค่าทดแทน แต่หากวันที่และเวลาที่ได้รับการตรวจโควิด-19 (COVID-19 Test) ตั้งแต่วันที่ 26/3/2563 เวลา 22.01 น. เป็นตันไป โดยมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 จึงจะเริ่มจ่ายค่าทดแทนตามความคุ้มครองได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10. ถ้าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 ภายในระยะเวลารอคอย (waiting period) จะเคลมได้ไหม?
หากวันที่และเวลาที่ได้รับการตรวจโควิด-19 (COVID-19 Test) อยู่ในระยะเวลารอคอย โดยมีผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 และแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค COVID-19 จะเคลมไม่ได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11. ถ้าไม่ได้รับความคุ้มครอง COVID-19 เนื่องจากเข้าข้อยกเว้น ระยะเวลารอคอย (waiting period) สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่?
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์ยกเลิกกรมธรรมสามารถบอกเลิกได้ โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
12. กรณีการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?
บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ หรือทายาทตามกฎหมาย (กรณีที่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
13. กรณีการเสียชีวิตจากภาวะโคม่าด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?
บริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ หรือทายาทตามกฎหมาย (กรณีที่ไม่ระบุผู้รับประโยชน์)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
14. กรณีภาวะโคม่าด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?
จ่ายผู้อาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ แล้วแต่กรณี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
15. ค่าทดแทนชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลด้วยโรคด้วย COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?
จ่ายผู้เอาประกันภัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16. ค่ารักษาพยาบาลด้วยโรค COVID-19 บริษัทประกันภัยจ่ายให้ใคร?
จ่ายผู้เอาประกันภัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
17. ค่าชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเริ่มคุ้มครองอย่างไร?
แผน 1 และ 3 ไม่มีความคุ้มครอง
แผน 2 นับตั้งแต่วันแรกที่นอนโรงพยาบาลเนื่องจากผลการวินิจฉัยจากจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีน เช่น กรมธรรม์คุ้มครองวันที่ 12/3/2563 เวลา 13.30 น. ดังนั้น แพทย์ให้นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลวันที่ 27-31/3/2563 และผลตรวจวินิจฉัยเกิดจากผลกระทบจากการฉีดวัคซีน บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยรายได้ฯ 14 วัน โดยจะนับวันที 28/3/2563 เป็นวันแรก และนับถึงวันที่ 31 เป็นวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาล
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
18. เอกสารในการเคลมภาวะโคม่าจากโรค COVID-19 มีอะไรบ้าง?
แผน 1 ไม่มีความคุ้มครองหมวดภาวะโคม่า
แผน 2 และ 3 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1) แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2) สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
3) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
4) ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19
5) สำเนาบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง ทะบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้อาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
7) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง
8) อื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
19. เอกสารในการเบิกค่ารักษาพยาบาล จากโรค COVID-19 มีอะไรบ้าง?
1) แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
2) สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
3) ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย
4) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
5) ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลตรวจแสดงเป็น COVID-19
6) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่ทดแทนที่ได้รับความคุ้มครอง
7) อื่นๆ เพิ่มเติมตามความจำเป็น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
20. ผู้พิการ เช่น แขนขาด ขาขาด ตาบอด สามารถทำประกันได้หรือไม่?
ไม่สามารถรับประกันภัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
21. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อโรค COVID-19 หมายถึงอะไร?
โรคหรือการเจ็บป่วยใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการการวินิจฉัยของแพทย์ ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
22. หากพบว่าติดเชื้อโรค COVID 19 และเคลมหมวดค่ารักษาพยาบาลไปแล้วและรักษาหายแล้ว หลังจากนั้น พบว่าติดเชื้อใหม่สามารถเคลมในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้หรือไม่?
หากพบว่าติดเชื้อหลังจากครั้งแรกที่รักษาหายแล้วสามารถเคลม ในหมวดความคุ้มครองที่เหลือได้ ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่คงเหลือ และ/หรือจำนวนวันชดเชยรายได้ฯ ที่คงเหลือรวมถึงหมวดโคม่า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
23. เคยเป็น Covid-19 แล้วรักษาหายขาดไปแล้วและจะมาทำประกัน Covid-19 ของบริษัทฯได้หรือไม่ และมีระยะรอคอยกี่วันหรือไม่กว่าจะทำประกันได้?
ไม่สามารถรับประกันภัยได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
24. เมื่อซื้อประกันภัย COVID-19 จะได้รับกรมธรรม์ภายในกี่วัน มีบัตรประกันภัยหรือไม่?
หากซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ จะเป็นการส่งลิงก์กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง SMS
- บัตรเครดิต ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ฯ ใน 14 วันทำการ
- QR Code ต้องกด approve ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ฯ ใน 14 วันทำการ
- โอนเงิน ต้องกด approve ระบบส่ง SMS กรมธรรม์ฯ ใน 14 วันทำการ
- ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 จะไม่มีบัตรประกันภัย (สำรองจ่ายค่ารักษาทุกกรณี และส่งเอกสารเรียกร้องมายังฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
25. ประกันภัย Covid-19 สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะกรมธรรม์ที่มีหมวดความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
26. มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรงอยู่แล้วทำได้หรือไม่?
ไม่สามารถรับประกันภัย โดยโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ได้แก่
1) โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease)
2) โรคหัวใจ (Heart Disease)
3) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
4) โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)
5) โรคมะเร็ง (Cancer)
6) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
7) โรควัณโรคปอด (TB Lung)
8) โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Renal Failure)
9) โรคตับแข็ง (Cirrhosis)
10) โรคตับวาย (Liver Failure)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
27. มีประกัน COVID-19 อยู่แล้วกับทางบริษัทประกันภัยอื่นสามารถซื้ออีกฉบับกับทางบริษัท เมืองไทยประกันภัยได้หรือไม่?
ซื้อประกันภัยได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
28. กรณีเป็น COVID-19 คุ้มครองเฉพาะขณะอยู่ในประเทศไทย หรือขณะอยู่ต่างประเทศด้วย?
คุ้มครองทั่วโลก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
29. ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นคนไทยและสัญชาติไทย แต่หากผู้เอาประกันภัยอยู่ต่างประเทศสามารถซื้อประกัน COVID-19 ได้หรือไม่?
ไม่สามารถซื้อประกันได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
30. สำหรับประกัน COVID-19 ภาวะโคม่า ต้องเป็นลักษณะอย่างไร?
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า มีองค์ประกอบ 3 อย่างทั้งหมด คือ
1) อาศัยเครื่องช่วยหายใจ
2) สมองถูกทำลายถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวรภายหลัง 30 วัน นับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก
3) ไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง เนื่องจากการวินิจฉัยของแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
31. หากไม่ได้อยู่ในภาวะโคม่า แต่เสียชีวิตจากโรค Covid19 กะทันหันสามารถเคลมประกัน COVID-19 ได้หรือไม่?
ได้รับความคุ้มครองภายใต้หมวดความคุ้มครองภาวะโคม่าจากโรค COVID-19 โดยต้องมีเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ระบุการเสียชีวิตจากโรค COVID-19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
32. ทำประกันแล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ ต้องทำอย่างไร
ติดต่อตัวแทน / นายหน้าที่ท่านทำประกันไว้ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 แจ้งข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
33. ทำไมต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนเพื่อแจ้งขอยกเลิกประกันภัย
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและเจตนารมณ์ของผู้เอาประกันภัย และเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
34. หากพบว่าเป็นโรค COVID-19 เจอ จ่าย จบ แล้วนั้นกรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครองหรือไม่?
ไม่มีความคุ้มครอง เจอ จ่าย จบ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
35. หากตรวจพบว่าเป็นโรค COVID-19 เมื่อเคลมหมวด เจอ จ่าย จบ แล้วจะเคลมภาวะโคม่า ต่อไปได้หรือไม่?
ไม่มีความคุ้มครอง เจอ จ่าย จบ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
36. ประกัน COVID-19 มีส่วนลดปีต่ออายุหรือไม่
ไม่มีส่วนลดในปีต่ออายุ
icon