• เมนูลัด

เมืองไทย Happy Trip แผนรายครอบครัว

ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกัน เพียงต้องมีเด็ก 1 ท่าน (อายุ 1 – 20 ปี) และผู้ใหญ่ 1 ท่าน (อายุ 21 ปีขึ้นไป)
สามารถเดินทางพร้อมกันได้ตั้งแต่ 2 - 4 ท่าน ด้วยเบี้ยประกันราคาพิเศษ
 
ความคุ้มครอง / Coverage
Eco Plus Best
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ    
- ผู้เอาประกันภัยอายุ  1 - 75 ปี 1.5 ล้าน 3 ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 1.5 ล้าน 2 ล้าน
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย    
- ผู้เอาประกันภัยอายุ  1 - 75 ปี 2 ล้าน 3 ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี  1.5 ล้าน 2 ล้าน
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย    
- ผู้เอาประกันภัยอายุ  1 - 75 ปี 150,000 200,000
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี  75,000 75,000
4.ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน  - 1,500 บ.ต่อวัน
สูงสุด
30,000 บ.
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง - 300,000
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - 300,000
7. การจี้เครื่องบิน - 200,000
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง 1,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
5,000 บ. 
6,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
30,000 บ.
9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน - 15,000
10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว 5,000 40,000
11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว  (จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาทแรก) - 3,000
12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง* - 30,000
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 1.5 ล้าน
14. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง - 25,000
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ  30 วัน 30 วัน
16. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 30 ล้าน 30 ล้าน
17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน - 1,000
18.ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล - 50,000
 
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) / Period (Days)
Eco Plus  Best
Asia Worldwide Asia Worldwide
1 - 4 496 628 1,550 1,638
5 - 6 567 757 1,768 2,190
7 - 8 640 852 2,221 2,464
9 - 10 710 946 2,468 2,738
11 - 14 850 1,133 2,806 3,300
15 - 21 1,063 1,417 3,700 4,122
22 - 31 1,381 1,734 4,514 5,164
32 - 40 1,917 2,406 5,843 6,401
41 - 50 2,023 2,620 6,614 7,986
51 - 60 2,191 2,855 7,987 8,836
61 - 70 2,716 3,343 8,633 9,252
71 - 80 3,035 3,652 9,633 9,905
81 - 90 3,566 4,049 10,425 10,967
91 - 120 4,350 5,254 11,945 11,773
121 - 150 5,402 6,743 12,813 14,694
151 - 180 6,197 7,975 15,470 16,395
1 ปี  (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) Annual - Up to 90 consecutive days/trip 3,942 5,259 10,634 11,518
1 ปี  (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) Annual - Up to 180 consecutive days/trip 7,782 9,279 16,862 18,066

หมายเหตุ   ราคาเบี้ยประกันภัยต่อครอบครัวสูงสุด 4 ท่าน
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทย
2. รับประกันอายุ 1-80 ปี
3. แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 90 วัน หรือ 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางนี้ได้เพียง 1 ฉบับในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน
5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
6. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

ข้อยกเว้นสำคัญ
1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้: เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, ซูดาน, บุรุนดี, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, รวันดา, ลิเบีย, เลบานอน, ไลบีเรีย, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อุซเบกิสถาน, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, แองโกลา, แอลจีเรีย และเฮติ
**หมายเหตุ:
ข้อ 2 การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
ข้อ 3 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นในการรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย
1. กรณีไม่เคยรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน ต้องรับการรักษาในประเทศไทยภายใน 1 วัน นับจากเดินทางมาถึงประเทศไทย และรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน
2. กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้เป็นจำนวนต่อวัน ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศจริง สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
ข้อ 5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ 3) อันมีสาเหตุมาจาก
1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว
2. การเกิดการนัดหยุดงานขึ้นโดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย
3. เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง
4. ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล
ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่ได้ชำระไปสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง กรณีต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาก่อนกำหนดเนื่องจาก
1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก และแพทย์แนะนำให้เดินทางกลับ
2. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต หรือได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยโดยไม่คาดหมาย
3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือ การควบคุมของผู้เอาประกันภัย หรือ
5. การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์
ข้อ 8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กรณีการเดินทางล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน
ข้อ 9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน กรณีที่พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศ ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่าช้า 8 ชั่วโมง
ข้อ 11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ของการสูญหาย แต่ละครั้งและทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
ข้อ 12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
1. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 8 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนตามที่ได้สำรองจ่ายไปจริงล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 16 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 1 อีกไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 2 อีกไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
ข้อ 15. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ กรณีที่การเดินทางในเที่ยวกลับต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์อยู่นอกเหนือความควบคุม จะขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็นสำหรับให้  ไม่เกิน 30 วัน
ข้อ 17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อขอใช้บริการของ บริษัท AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. เท่านั้น
ข้อ 18.ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล กรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วยจะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางรวมทั้งจ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุด 50,000 บาท


ต่อที่ 1 >> เบี้ยประกันภัยรวมทุก 500 บาท/กรมธรรม์ รับ Starbuck e-Coupon มูลค่า 100 บาท


 


ต่อที่ 2 >> รายปีรับเพิ่ม! บัตรเงินสด King Power

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • รายการสนับสนุนที่ได้รับถือเป็นสิทธิ์เฉพาะของลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแผน Happy Trip / Happy Mile Travel ผ่านทุกช่องทางการขาย
 • กรมธรรม์ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องออกกรมธรรม์วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และชำระเงินแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯจะจัดส่งบัตรกำนัลทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับตามที่ระบุไว้ใน Starbucks e-Coupon
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกรมธรรม์ที่อาจจะส่งผลถึงโปรโมชั่นแจก Starbucks e-Coupon บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่ง SMS ตามความเหมาะสม
 • การตัดสินและคำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นข้อยุติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการสนับสนุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
วิธีการจัดส่ง Starbucks e-Coupon
 • Starbucks e-Coupon จะถูกจัดส่งผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของผู้ที่สมัครทำประกันภัยการเดินทางท่านแรก ซึ่งท่านจะได้รับ SMS จากทางบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทาง
 • Starbucks e-Coupon ที่จัดส่งทาง SMS จะมีมูลค่า 100 บาท จะถูกจัดส่งให้เท่ากับจำนวนสิทธิที่ท่าน และผู้เดินทางทั้งหมดในกรมธรรม์ได้รับตามโปรโมชั่นผ่านทาง SMS
 • ท่านสามารถส่งต่อ Starbucks e-Coupon ให้กับผู้เดินทางท่านอื่นๆได้ ผ่านการส่ง SMS
หมายเหตุ: บริษัทจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ผ่านระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักของท่านที่ซื้อประกันภัยการเดินทางท่านแรกตามที่ระบุไว้ตอนซื้อประกันเดินทางเท่านั้น กรณีที่ท่านแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้ปัจจุบัน ต้องติดต่อกลับทางบริษัทฯ ภายใน 5 วันทันที ที่ได้รับกรมธรรม์ มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (ระบุได้เพียง 1 หมายเลขต่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)
 
วิธีการใช้งาน Starbucks e-Coupon / How to use Starbucks e-Coupon
 • หลังจากที่ท่านได้รับ SMS จากทางบริษัทฯ แล้ว ท่านต้องดาวน์โหลด Starbucks e-Coupon จาก link ที่ได้ระบุไว้
 • เปิดหน้าจอที่มีรูป Starbucks e-Coupon ที่ได้รับมา และสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น (ทางร้านสตาร์บัคส์ไม่รับ e-Coupon ในรูปแบบการปริ้นกระดาษเพื่อใช้งานหน้าร้านค้า) ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน และมูลค่าเงินที่ระบุใน e-Coupon 
หมายเหตุ: กรณีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าใน Starbucks e-Coupon ผู้ใช้งาน QR Code จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างนี้ในรูปแบบเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรกำนัลสตาร์บัคส์เท่านั้น  
เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-coupon: Terms and Conditions
 • กรณีที่ท่านได้รับ Starbucks e-Coupon หลายใบ ท่านสามารถนำคูปองไปใช้งานต่อเนื่องในการจ่ายสินค้าได้ จนกว่าเงินใน e-Coupon จะเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าจริง จำกัด 15 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ
 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่นของบัตรกำนัลสตาร์บัคส์, ไม่สามารถเติมเงินในบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้
 • ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ My Starbucks Rewards™ ทั้งการสะสมดาว และการสะสมแก้ว cup earned 12 แถม 1 หากลูกค้าใช้จ่ายด้วย Starbucks e-Coupon
 • คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านสตาร์บัคส์ได้
 • กรณีที่พบว่ามูลค่าเงินในบัตรไม่ตรงกับเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ท่านได้รับ โปรดติดต่อกลับมายังบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 1484 โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, หมายเลขกรมธรรม์, เลข 16 หลักที่อยู่ด้านล่าง QR code เพื่อทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งตรวจสอบกับทางบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ท่านรับทราบภายใน 5 วันทำการ
 • มูลค่าเงินใน Starbucks e-Coupon ไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นกรณีเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งมูลค่า Starbucks e-Coupon ที่เกิดจากบริษัทฯ เท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือการเรียกร้องใดๆ กรณีเครื่องสแกนหน้าร้านสตาร์บัคส์มีปัญหา ทางร้านจะดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าต่อไป
 • ระยะเวลาการใช้ (วันหมดอายุ) ที่ปรากฎใน Starbucks e-Coupon นับจากวันที่บริษัทฯ ทำการสั่งซื้อกับ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือขยายระยะเวลาหลังจากลูกค้าได้รับ Starbucks e-Coupon ได้
Allianz Global Assistance
(ภายใต้การบริหารของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.)
 • บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า สภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำด้านการแพทย์
 • บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล แพทย์ คลินิก
 • บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย
 • บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
 • ให้คำแนะนำเมื่อทรัพย์สิน/หนังสือเดินทาง เกิดสูญหาย
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุล
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสำนักกฎหมาย
 • ติดต่อเพื่อขอรับบริการโทร.02-342-3214
 • กรมธรรม์ประกันภัย Happy Trip - Eco Plus
  Download
  .PDF - 0.75 MB
 • กรมธรรม์ประกันภัย Happy Trip - Best
  Download
  .PDF - 0.99 MB
 • โบรชัวร์ Happy Trip แผนรายครอบครัว
  Download
  .PDF - 2.70 MB
 • ใบคำขอ เมืองไทย Happy Trip
  Download
  .PDF - 0.14 MB
icon