ประกันสุขภาพ | เมืองไทยประกันภัย ผู้หญิง ยิ้มได้
 • เมนูลัด

เมืองไทย Health ผู้หญิง ยิ้มได้

ประกันสุขภาพผู้หญิงยิ้มได้
ให้คุณผู้หญิง...ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ ยิ้มได้ในทุกๆ วันกับเมืองไทยประกันภัย สำหรับสาวสาวที่กำลังมองหาประกันสุขภาพที่สามารถคุ้มครองโรคเสี่ยงของผู้หญิงได้ เราขอแนะนำ “ประกันสุขภาพผู้หญิงยิ้มได้” จากเมืองไทยประกันภัย  จ่ายเบี้ยสบาย ๆ เริ่มต้นเพียง 900 บาทต่อปี
ประกันสุขภาพผู้หญิงยิ้มได้
 • คุ้มครอง 5 โรคเสี่ยงของผู้หญิง 
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาล (IPD) สูงสุด   80,000 บาท ต่อครั้ง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 1,500 บาท ต่อวัน
 • ชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาล สูงสุด 1,000 บาท  ต่อวัน
 • เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 900 บาทต่อปี
 
คุ้มครอง 5 โรคเสี่ยงของผู้หญิง
 1. กระเพาะอาหารอักเสบ
 2. กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 3. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 4. โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 5. โรคเนื้องอกมดลูก
 
เหมาะสำหรับ
 • ผู้หญิงวัยทำงาน 25 – 45 ปี พนักงานออฟฟิศ อาชีพอิสระ
 • พนักงานออฟฟิศหรือ freelance งานหนักเคร่งเครียด Lifestyle วันหยุด นัดปาร์ตี้ Hangout พักผ่อนน้อย ไม่ค่อยดูแลสุขภาพ
 • สวัสดิการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  มีความกังวลค่าใช้จ่ายหากมีการเจ็บป่วย
 
ความคุ้มครอง แผน1 แผน2 แผน 3
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) เฉพาะโรค (แบบจ่ายตามจริง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 30,000 50,000 80,000
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis) คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosisหรือ chocolate cyst) - คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis) - คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคเนื้องอกมดลูก (Myoma uteri , leiomyoma) - - คุ้มครอง
2. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เฉพาะโรค (1 ครั้งต่อวัน 10 ครั้งต่อปี และสูงสุด 2 ครั้งต่อโรค)  - 1,000 1,500
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis) - คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) - คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosisหรือ chocolate cyst)
- คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis) - คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคเนื้องอกมดลูก (Myoma uteri , leiomyoma) - - คุ้มครอง
3. การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการป่วยเฉพาะโรค
(สูงสุด 7 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
300 500 1,000
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis) คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis) คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosisหรือ chocolate cyst) - คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis) - คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคเนื้องอกมดลูก (Myoma uteri , leiomyoma) - - คุ้มครอง
4. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
(จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมและทำร้ายร่างกาย)
100,000 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ แผน1 แผน 2 แผน 3
อายุ 11 - 45 ปี 900 2,500 3,900
อายุ 46 - 65 ปี 1,300 3,400 5,100

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 16 – 65 ปี (ต่ออายุถึง 65 ปี) (คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด)
 2. รับประกันภัยเฉพาะผู้หญิง คนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ ไม่มีประวัติเป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก/ซิสต์/ถุงน้ำ โรคเอดส์ หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ / Chocolate cyst โรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ)
 4. สามารถซื้อแผนประกันนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อคนเท่านั้น
 5. รับประกันภัยทุกอาชีพ
 6. ไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยภายในระยะเวลา นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก ดังนี้
  • 15 วัน กรณีเจ็บป่วยจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
  • 30 วัน กรณีเจ็บป่วยจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
  • 90 วัน กรณีเจ็บป่วยจากโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และ/หรือ โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย และ/หรือ โรคเนื้องอกมดลูก
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ  
 • บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยพิจารณาจากประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอเอาประกันสุุขภาพ ผู้หญิง ยิ้มได้
  Download
  .PDF - 0.24 MB
 • โบรชัวร์ ประกันสุขภาพ ผู้หญิง ยิ้มได้
  Download
  .PDF - 6.51 MB
icon