ประกันอุบัติเหตุ เด็กไทยวัยซน
 • เมนูลัด

ประกันอุบัติเหตุ เด็กไทยวัยซน

ประกันภัยอุบัติเหตุ เด็กไทยวัยซน
 
ปล่อยซนอย่างหมดห่วงด้วย ประกันอุบัติเหตุเด็กไทยวัยซน
ประกันอุบัติเหตุ เด็กไทยวัยซน
 • หมดห่วง เรื่องค่ารักษาพยาบาล สูงสุด  50,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • ยิ้มได้ แม้กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน คุ้มครองสูงสุด  100,000 บาทต่อปี
 • กลมๆ เบี้ยเท่ากันตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 15 ปี เริ่มต้นเพียง  2,500 บาทต่อปี
เหมาะสำหรับ
 • พ่อแม่ที่มีลูกน้อยวัยซน ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 15 ปี
 • ผู้ปกครองที่มองหาความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสำหรับลูก-หลานของคุณ
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
แผน 1 แผน 2
1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)      
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป 300,000 500,000
1.2 ถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 150,000 250,000
1.3 อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 250,000
1.4 อุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มเติมจากข้อ 1.1) 300,000 500,000
2. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) 
รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย/ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
60,000 100,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  
รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย/การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
30,000 50,000
4.ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการป่วย (ระยะเวลารอคอยจากการป่วย 180 วัน) 
รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย/การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
10,000 10,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 2,500 3,400
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1เดือน - 15 ปี(การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต
 3. รับประกันภัยคนไทย มีสัญชาติไทยเท่านั้น และชาวต่างชาติที่ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 4. อาชีพที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ อาชีพเสี่ยง (อาชีพชั้น 3 และ4) ดังนี้  พนักงานส่งเอกสาร / พนักงานขับรถ / มอเตอร์ไซด์รับจ้าง / กรรมกร / คนงาน / คนงานเหมือง / ยาม / หนุ่มโรงงาน / สาวโรงงาน / เกษตรกร  / ชาวประมง / พนักงานติดตั้งเสาอากาศ / ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่องประปา ช่างซ่อมรถยนต์) / พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น
 5. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ  
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก  
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณา จากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
 
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอเอาประกันภัย เด็กไทยวัยซน
  Download
  .PDF - 0.28 MB
 • โบรชัวร์ ประกันอุบัติเหตุ เด็กไทยวัยซน
  Download
  .PDF - 3.45 MB
icon