ประกันสุขภาพ | เมืองไทยประกันภัย โรคฮิต ยิ้มได้
 • เมนูลัด

เมืองไทย Health โรคฮิต ยิ้มได้

ประกันสุขภาพโรคฮิตยิ้มได้
ใครๆ ก็ยิ้มได้กับเมืองไทยประกันภัย สำหรับคนที่กำลังมองหาประกันสุขภาพที่สามารถคุ้มครองโรคฮิต เราขอแนะนำ “ประกันสุขภาพโรคฮิตยิ้มได้” จากเมืองไทยประกันภัย  จ่ายเบี้ยสบาย ๆ เริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อปี
 
ประกันสุขภาพ โรคฮิตยิ้มได้
 • คุ้มครองโรคฮิตถึง 4 โรค 
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาล (IPD) สูงสุดครั้งละ 50,000 บาท ต่อครั้ง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุดครั้งละ 1,500 บาท ต่อครั้ง
 • ชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาล สูงสุด 1,000 บาท  ต่อวัน
 • เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อปี
 
คุ้มครองโรคฮิต
 1. โรคไข้เลือดออก
 2. โรคไข้หวัดใหญ่
 3. โรคอาหารเป็นพิษ / โรคลำไส้อักเสบ / อักเสบเฉียบพลัน
 4. โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
 
เหมาะสำหรับ
 • วัยทำงาน 25 – 45 ปี พนักงานออฟฟิศ อาชีพอิสระ
 • พนักงานออฟฟิศหรือ freelance งานหนักเคร่งเครียด Lifestyle วันหยุด นัดปาร์ตี้ Hangout พักผ่อนน้อย
สวัสดิการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  มีความกังวลค่าใช้จ่ายหากมีการเจ็บป่วย
 
ความคุ้มครอง แผน1 แผน2 แผน 3 แผน 4
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) เฉพาะโรค (แบบจ่ายตามจริง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 30,000 50,000 30,000 50,000
โรคไข้เลือดออก คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคไข้หวัดใหญ่ คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคอาหารเป็นพิษ / โรคลำไส้อักเสบ / อักเสบเฉียบพลัน  - - คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ - - - คุ้มครอง
2. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เฉพาะโรค (1 ครั้งต่อวัน 10 ครั้งต่อปี และสูงสุด 2 ครั้งต่อโรค)  1,000 1,500 1,000 1,500
โรคไข้เลือดออก คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคไข้หวัดใหญ่ คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคอาหารเป็นพิษ / โรคลำไส้อักเสบ / อักเสบเฉียบพลัน
- - คุ้มครอง คุ้มครอง
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ - - - คุ้มครอง
3. การชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากการป่วยเฉพาะโรค
(สูงสุด 7 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
500 1,000 500 -
โรคไข้เลือดออก คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง -
โรคไข้หวัดใหญ่ คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง -
โรคอาหารเป็นพิษ / โรคลำไส้อักเสบ / อักเสบเฉียบพลัน - - คุ้มครอง -
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ - - - -
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ แผน1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อายุ 11 - 65 ปี 500 1,100 2,100 2,900


 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 11 – 65 ปี (ต่ออายุถึง 70 ปี) (คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด)
 2. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น
 3. รับประกันภัยทุกอาชีพ
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ ไม่มีประวัติเป็นโรคมะเร็ง เนื้องอก/ซิสต์/ถุงน้ำ โรคเอดส์ หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง โรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ)
 5. ไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 
เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ
 • บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยพิจารณาจากประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอประกันสุขภาพ โรคฮิต ยิ้มได้
  Download
  .PDF - 0.24 MB
 • โบนชัวร์ โรคฮิต ยิ้มได้
  Download
  .PDF - 6.99 MB
icon