ประกันสุขภาพ เมืองไทยพร้อม
 • เมนูลัด

ประกันสุขภาพ เมืองไทยพร้อม

ประกันสุขภาพ เมืองไทยพร้อม
พร้อมดูแลคุณทุกเมื่อ ให้คุณใช้ชีวิตแบบพร้อม! กับเบี้ยประกันเริ่มต้นไม่ถึงหมื่น เบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทต่อปี พร้อม! ลดหย่อนภาษีได้
 
ประกันสุขภาพ เมืองไทยพร้อม
 • พร้อม! สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่าย สมัครได้ ตั้งแต่อายุ 16-60 ปี
 • พร้อม! เบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,900 บาท ต่อปี สามารถลดหย่อนภาษีได้
 • พร้อม! ครอบคลุมเหมาจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ต่อปี*
 • พร้อม! ให้คุณวางแผนที่เหมาะสมกับคุณ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
เหมาะสำหรับ
 • เจ้าของธุรกิจ SMEs
 • อาชีพอิสระ มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6

1. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

300,000 700,000 1,000,000 300,000 700,000

1,000,000

1.1 ผลประโยชน์ กรณีผู้ป่วยใน

หมวด 1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (สูงสุด 365 วัน) 4,000 6,000 8,000 4,000 6,000 8,000
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : ผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) (สูงสุด 15 วัน) 8,000 12,000 16,000 8,000 12,000 16,000

หมวด 2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

จ่ายตามจริง
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน

หมวด 3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

จ่ายตามจริง

หมวด 4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

จ่ายตามจริง

4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดแลหัตถการ

จ่ายตามจริง

4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)

จ่ายตามจริง

4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)

จ่ายตามจริง

4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

จ่ายตามจริง

หมวด 5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

จ่ายตามจริง

1.2 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวด 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

จ่ายตามจริง 

6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)

จ่ายตามจริง
หมวด 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง จ่ายตามจริง
หมวด 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่คุ้มครอง
หมวด 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง
หมวด 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง
หมวด 11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ไม่คุ้มครอง

หมวด 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

จ่ายตามจริง

หมวด 13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)

จ่ายตามจริง
2.ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง ต่อปี) - - - 1,000 1,500 2,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000


 
 
 
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
ผู้ป่วยใน (IPD) ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
16 - 20 8,900 12,900 18,400 12,700 18,600 26,100
21 - 25
8,900 12,900 18,400 13,400 19,500 27,200
26 - 30 9,400 13,400 18,900 15,000 21,800 30,000
31 - 35 9,400 14,400 20,400 16,700 25,300 34,900
36 - 40 10,900 17,900 25,400 18,500 29,200 40,400
41 - 45 11,900 19,900 27,900 19,800 31,600 43,500
46 - 50 11,900 19,900 27,900 20,400 32,500 44,600
51 - 55 14,900 22,400 28,400 24,500 36,700 47,400
56 - 60 16,900 24,400 34,900 28,200 41,200 57,300
61 - 70 (กรณีต่ออายุ) 16,900 24,400 34,900 28,200 41,200 57,300
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 16 - 60 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 70 ปี) (คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด)
2. 
รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในไทย
3.ผู้ขอเอาประกันภัยเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด โดยผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
4. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก ไม่คุ้มครองการป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก ไม่คุ้มครองจากการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก
5. ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับแผนประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก ,เมืองไทยเติมสิทธิ์ และ เมืองไทยพร้อม
6. บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
7. ไม่ประกอบอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมต่างๆ กรรมกร คนงานก่อสร้าง พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/ วัตถุระเบิด/ ดินปืน พนักงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลูกเรือประมง พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ /ถ่านไฟฉาย /ปิโตรเลียม /โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ / โรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่ทำงานสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี / ฝุ่น / ควัน ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง พนักงานปฏิบัติงานบนที่สูง พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักร นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น

** ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล แบบพิเศษพลัส
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสำหรับต่ออายุกรมธรรม์ตามช่วงอายุ และสงวนสิทธ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment)

ซื้อประกันสุขภาพวันนี้ !! สามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน

 •  
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
 6,000 บาท ขึ้นไป  6 หรือ 10 เดือน
 
 • ระยะเวลาการร่วมรายการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2566
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการกับทางบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอประกันสุขภาพเมืองไทยพร้อม
  Download
  .PDF - 0.27 MB
 • โบรชัวร์ ประกันสุขภาพ เมืองไทยพร้อม
  Download
  .PDF - 4.07 MB
icon