ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มาดามแคร์
  • เมนูลัด

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มาดามแคร์

ประกันอุบัติเหตุที่ห่วงใยผู้หญิง คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 3 ล้านบาท
ดูแล 24 ชม. บาดเจ็บได้ไม่จำกัดครั้ง
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ในวันหยุดราชการ รับเพิ่มเป็น 3 เท่า
กรณีศัลยกรรม คุ้มครองค่ารักษาฯเพิ่มเป็น 2 เท่า
นอนรพ. ชดเชยสูงสุด วันละ 1,500 บาท สูงสุด 365 วัน
เข้ารพ. IPD หรือ OPD ไม่ต้องสำรองจ่าย
1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 16-70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 75 ปี) (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
2. รับประกันภัยเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
3. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย
4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต
5. ไม่รับประกันภัยผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือ ประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและ คนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
6. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และบริการก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย
หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
icon