บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
e-commerce ขั้นตอนง่ายๆ eservice
ด้วยมาตรฐานการให้บริการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย และมาตรฐานสากล
  • ISO 27001 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
    (Information Security Management Systems : ISMS)
  • บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และออกกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - policy)
  • บริษัทฯผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น
    (Private Sector Collective Action Against Corruption “CAC”)
  • DBD Registered : เว็บไซต์นี้ได้รับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนิติบุคคล
  • SSL Certificate : เว็บไซต์นี้ ใช้ใบรับรอง (SSL Certificates) ที่ออกและอนุมัติจาก DigiCert ที่เป็น CA (Certificate Authority) ชั้นนำระดับสากล เพื่อยืนยันการมีตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์ และยืนยันความสมบูรณ์ของการเข้ารหัสข้อมูลผ่าน SSL ทำให้สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน ในการรับส่งข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต รหัสผ่านต่าง ๆ
icon