ประกันเดินทางต่างประเทศ Happy Mile Travel | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

ประกันเดินทางต่างประเทศ (ตามโซน)

เลือกตามใจได้ตามโซน AEC, Asia, เชงเก้น หรือทั่วโลก รับกรมธรรม์ทันทีผ่านทางอีเมล ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ทันใจไม่ต้องรอ มี 2 แผนให้เลือก
1. คุ้มครองเท่าที่จำเป็น เหมาะกับการใช้ยื่นขอวีซ่า 2. คุ้มครองเต็มขั้น (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์) ให้คุณหมดห่วงตลอดทริปการเดินทาง
<< คลิก เปรียบเทียบประกันเดินทางต่างประเทศ >>
จุดเด่น
1. เจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิต คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท
2. ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วโลก
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท
4. ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ทุกแผนความคุ้มครอง หากยื่นวีซ่าไม่ผ่านสามารถขอเงินคืนได้
5. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ภายใต้การบริการของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
 
เปรียบเทียบรายละเอียดความคุ้มครอง Happy Mile Travel
ใช้ยื่นขอวีซ่า คุ้มครองเต็มขั้น
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล / /
2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย / /
3. ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย / /
4. บริการช่วยเหลือในการเดินทาง / /
5. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
    (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
/ /
6. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง   /
7. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง   /
8. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
    หรือทรัพย์สินส่วนตัว
  /
9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง   /
10. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง   /
11. การจี้เครื่องบิน   /*
12. การพลาดต่อเที่ยวบิน   /*
13. การสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว   /*
14. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก   /*
15. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน   /*
16. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารเดินทาง   /
* ไม่คุ้มครองในกลุ่มประเทศ AEC    
หมายเหตุ   ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบความคุ้มครอง เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย คลิก เพื่อดูรายละเอียดกรมธรรม์ประกันเดินทาง
1.Happy Mile Travel Extra Plan คลิก
2.Happy Mile Travel Lite Plan คลิก
 
ความคุ้มครองต่อการเดินทาง 1 ครั้ง ใช้ยื่นขอวีซ่า (Lite Plan)
worldwide /schengen Asia AEC
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1
ล้าน
2
ล้าน
3
ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 750,000 1.5
ล้าน
2.5
ล้าน
750,000 1.5
ล้าน
2.5
ล้าน
500,000 1
ล้าน
2
ล้าน
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ (ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย)
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1
ล้าน
1.5
ล้าน
2
ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 1.5
ล้าน
2
ล้าน
3
ล้าน
1.5
ล้าน
2
ล้าน
3
ล้าน
1
ล้าน
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 150,000 300,000 500,000 150,000 300,000 500,000 100,000 150,000 200,000
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 75,000 100,000 150,000 75,000 100,000 150,000 50,000 75,000 75,000
4. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
    ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
5. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
    (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
/ / / / / / / / /
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย (บาท)
1-4 วัน 300 600 1,000 230 400 603 160 230 297
5–6 วัน 407 795 1,311 289 544 905 217 305 392
7–8 วัน 464 883 1,449 340 649 1,060 278 387 497
9-10 วัน 522 988 1,608 400 750 1,182 317 438 560
11-14 วัน 655 1,263 2,074 500 950 1,450 393 537 681
15-21 วัน 807 1,504 2,455 660 1,200 1,721 487 659 830
22-31 วัน 1,039 1,923 3,103 850 1,367 2,209 645 862 1,080
32-40 วัน 1,291 2,348 3,758 1,100 1,900 2,947 901 1,183 1,465
41-50 วัน 1,429 2,661 4,351 1,300 2,200 3,500 995 1,327 1,659
51-60 วัน 1,646 3,164 5,188 1,500 2,750 3,980 1,150 1,560 1,971
61-70 วัน 1,848 3,520 5,749 1,700 3,100 4,900 1,355 1,800 2,246
71-80 วัน 1,983 3,790 6,199 1,800 3,400 5,300 1,444 1,936 2,428
81-90 วัน 2,118 4,060 6,649 2,000 3,750 5,900 1,540 2,081 2,623
91-120 วัน 2,427 4,559 7,403 2,200 4,200 6,300 1,905 2,466 3,026
121-150 วัน 2,698 4,979 8,103 2,600 4,600 7,250 2,065 2,711 3,356
151-180 วัน 3,019 5,502 8,865 2,900 5,200 7,900 2,272 3,025 3,778
1 ปี 3,357 6,280 10,249 3,200 5,500 8,600 2,528 3,364 4,201

**เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว
 


 
ความคุ้มครองต่อการเดินทาง 1 ครั้ง คุ้มครองเต็มขั้น (Extra Plan)
worldwide /schengen Asia AEC
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1
ล้าน
2
ล้าน
3
ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 750,000 1.5
ล้าน
2.5
ล้าน
750,000 1.5
ล้าน
2.5
ล้าน
500,000 1
ล้าน
2
ล้าน
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ (ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย)
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1
ล้าน
1.5
ล้าน
2
ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 1.5
ล้าน
2
ล้าน
3
ล้าน
1.5
ล้าน
2
ล้าน
3
ล้าน
1
ล้าน
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 150,000 300,000 500,000 150,000 300,000 500,000 100,000 150,000 200,000
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 75,000 100,000 150,000 75,000 100,000 150,000 50,000 75,000 75,000
4. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง 20,000 50,000 100,000 20,000 50,000 100,000 5,000 10,000 15,000
5. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 15,000 30,000 50,000 15,000 30,000 50,000 - 2,000 3,500
6. การจี้เครื่องบิน 30,000 60,000 100,000 30,000 60,000 100,000 - - -
7. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง 5,000 15,000 25,000 5,000 15,000 25,000 3,000 5,000 7,000
8. การพลาดการต่อเที่ยวบิน 5,000 9,000 15,000 5,000 9,000 15,000 - - -
9. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว 15,000 30,000 50,000 15,000 30,000 50,000 5,000 7,000 9,000
10. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว - 3,000 5,000 - 3,000 5,000 - - -
11. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 5,000 15,000 25,000 5,000 15,000 25,000 3,000 5,000 7,000
12. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 500,000 1.5
ล้าน
3
ล้าน
500,000 1.5
ล้าน
3
ล้าน
- - -
13.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
    หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
    ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
14.ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน - 1,500 2,500 - 1,500 2,500 - - -
15.ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 3,000 8,000 10,000 3,000 8,000 10,000 1,000 2,000 3,000
16. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
    (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
/ / / / / / / / /
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย (บาท)
1-4 วัน 360 721 1,201 270 550 680 173 246 319
5–6 วัน 493 977 1,618 375 735 1,045 231 329 426
7–8 วัน 561 1,107 1,831 470 900 1,400 296 419 542
9-10 วัน 629 1,238 2,045 530 1,000 1,600 337 473 609
11-14 วัน 810 1,590 2,623 660 1,200 2,000 416 577 737
15-21 วัน 967 1,889 3,112 795 1,500 2,400 516 708 900
22-31 วัน 1,206 2,321 3,783 1,000 1,800 3,000 682 926 1,169
32-40 วัน 1,509 2,918 4,787 1,350 2,500 4,100 951 1,269 1,586
41-50 วัน 1,776 3,456 5,685 1,600 3,000 5,000 1,053 1,427 1,799
51-60 วัน 2,135 4,200 7,000 1,950 3,800 5,700 1,216 1,674 2,131
61-70 วัน 2,465 4,860 8,100 2,200 4,400 6,800 1,429 1,928 2,427
71-80 วัน 2,646 5,280 8,800 2,400 4,800 7,800 1,523 2,072 2,620
81-90 วัน 2,850 5,700 9,500 2,600 5,300 8,000 1,626 2,229 2,831
91-120 วัน 3,171 6,099 10,100 3,000 5,700 9,500 2,003 2,635 3,266
121-150 วัน 3,422 6,607 10,833 3,200 6,300 10,300 2,180 2,908 3,634
151-180 วัน 3,694 7,160 11,756 3,500 6,900 11,300 2,404 3,255 4,102
1 ปี 4,192 8,129 13,353 4,000 7,700 12,700 2,673 3,616 4,556

**เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว
 

ข้อแนะนำกรณีที่ต้องการใช้เป็นเอกสารในการยื่นขอ VISA
1. กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ (เอกสารที่นำไปยื่น VISA จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
2. เมื่อซื้อประกันออนไลน์สำเร็จ ระบบจะส่งกรมธรรม์ให้ทางอีเมลทันที 
3. สามารถปริ้นท์เอกสารแนบในอีเมลเพื่อนำไปยื่นขอ VISA ได้ เพราะเราเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้นให้การรับรอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทาง
2. ทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1-80 ปี
3. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
4. สามารถเลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี
5. ให้ความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว ทั้งการประกันแบบรายเที่ยวและแบบรายปี
6. ไม่รับประกันการเดินทางไปยัง 22 ประเทศดังนี้
เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, ซูดาน, บุรุนดี, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, รวันดา, ลิเบีย, เลบานอน, ไลบีเรีย, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อุซเบกิสถาน, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, แองโกลา, แอลจีเรีย และเฮติ
      
ด้วยแผนประกันภัย เมืองไทย Happy Mile Travel ท่านจะได้รับบริการความช่วยเหลือในการเดินทางจาก Allianz Global Assistance ภายใต้การบริหาร ของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.ที่มีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือทั่วโลก และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อประเทศใน ASIA
ส่วนที่ 1 การแบ่งประเทศในทวีปเอเชีย
1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia) ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และติมอร์เลสเต
2. เอเชียตะวันออก (East Asia) ได้แก่ จีน มองโกเลีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
3. เอเชียใต้ (South Asia) ได้แก่ อินเดีย บังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ภูฎาน และมัลดีฟส์
4. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Asia) ได้แก่ จอร์แดน คูเวต กาตาร์ โอมาน ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน และไซปรัส
5. เอเชียกลาง ได้แก่ ทาจิกิสถาน คาซัคสถาน เติร์กเมนิสถาน เคอร์กิสถาน และอยู่ในทวีปยุโรป จอร์เจีย อาร์เมเนีย 

ส่วนที่ 2 ประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองพิเศษของประเทศอื่น (จีน) 
ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า

ส่วนที่ 3 ประเทศที่เป็นข้อยกเว้นในกธ.เดินทางต่างประเทศ สำหรับการเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ 
เกาหลีเหนือ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อิหร่าน อิรัก อิสราเอล เลบานอน ซีเรีย อุซเบกิสถาน และปาเลสไตน์

รายชื่อประเทศกลุ่ม AEC
1. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
2. กัมพูชา (Cambodia)
3. อินโดนีเซีย (Indonesia)
4. ลาว (Laos)
5. มาเลเซีย (Malaysia)
6. เมียนมาร์ (Myanmar)
7. ฟิลิปปินส์ (Philippines)
8. สิงคโปร์ (Singapore)
9. เวียดนาม (Vietnam)
10. ไทย (Thailand)

รายชื่อประเทศยกเว้น 22 ประเทศ
เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, ซูดาน, บุรุนดี, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, รวันดา, ลิเบีย, เลบานอน, ไลบีเรีย, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อุซเบกิสถาน, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, แองโกลา, แอลจีเรีย และเฮติ

หมายเหตุ     
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Allianz Global Assistance
(ภายใต้การบริการของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.)
 • บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า สภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำด้านการแพทย์
 • บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล แพทย์ คลินิก
 • บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย
 • บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
 • ให้คำแนะนำเมื่อทรัพย์สิน/หนังสือเดินทาง เกิดสูญหาย
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุล
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสำนักกฎหมาย
 • ติดต่อเพื่อขอรับบริการโทร.02-342-3214

   
แจ้งเคลมออนไลน์ คลิกที่นี่
 • กรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง Happy Mile Travel-Extra Plan
  Download
  .PDF - 0.39 MB
 • กรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง Happy Mile Travel-Lite Plan
  Download
  .PDF - 0.44 MB
 • ใบคำขอ เมืองไทย Happy Mile Travel
  Download
  .PDF - 0.86 MB
 • Cliam Form เมือไทย Happy Mile Travel
  Download
  .PDF - 8.60 MB
icon