ประกันสุขภาพ | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

เมืองไทย Health Premium

คุ้มครองค่ารักษาแบบเหมาจ่าย ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง
 • ค่ารักษาแบบเหมาจ่ายและไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล สูงสุด 8,000 บาทต่อวัน
 • สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ถึง 80 ปี**
 • ลดหย่อนภาษีได้* เบี้ยเริ่มต้น 9,630 บาทต่อปี
 • เลือกซื้อความคุ้มครองเสริมเพิ่มเติมได้ตามใจ อาทิเช่น ประกันโรคร้ายแรง ชดเชยรายได้กรณีการพักรักษาตัวจากโรคร้ายแรง เบี้ยประกันเริ่มต้น 180.- บาทต่อปี
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Classic Bronze Silver Gold Platinum Prime
1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย 200,000 300,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
      1.1.1 ห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุดต่อวัน
       (สูงสุด 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
3,000 3,000 3,000 4,000 6,000 8,000
      1.1.2 ค่าห้อง ICU และค่าบริการพยาบาล สูงสุดต่อวัน
       (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
6,000 6,000 6,000 8,000 12,000 16,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป*
(รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน)
จ่ายตามจริง
1.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด จ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง
1.5 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการบาดเจ็บแบบผู้ป่วยนอก
(ภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก)
จ่ายตามจริง
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
(อ.บ.1) รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกายและขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 100,000 200,000 200,000 300,000 400,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรวมรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
21 - 30 10,330 11,420 12,710 15,220 18,030 21,140
31 - 40 9,630 10,640 11,860 14,190 16,820 19,740
41 - 50 10,810 11,950 13,300 15,920 18,850 22,110
51 - 60 13,990 15,470 17,160 20,580 24,330 28,500
61 - 65 (กรณีต่ออายุ) 18,940 20,960 23,200 27,840 32,890 38,510
66 - 70 (กรณีต่ออายุ) 23,540 26,050 28,820 34,590 40,850 47,820
71 - 75 (กรณีต่ออายุ) 27,380 30,300 33,570 40,270 47,590 55,730
76 - 80 (กรณีต่ออายุ) 31,410 34,750 38,510 46,190 54,590 63,930
*ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ค่ากายภาพบำบัด ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
วิสัญญีแพทย์และค่าห้องผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง การบริการรถพยาบาล เป็นต้น   
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 800 1,000 1,200 1,500 2,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
21 - 30 4,410 5,510 6,610 8,260 11,020
31 - 40 5,360 6,690 8,030 10,040 13,390
41 - 50 6,980 8,730 10,470 13,090 17,450
51 - 60 8,650 10,810 12,970 16,210 21,620
61 - 65 (กรณีต่ออายุ) 9,120 11,400 13,690 17,110 22,810
66 - 70 (กรณีต่ออายุ) 9,440 11,800 14,160 17,700 23,600
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
2. เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
อันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย ชดเชยวันละ (สูงสุด 30 วันต่อ
การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
21 - 30 1,440 2,870 4,310 5,750 7,180
31 - 40 1,700 3,390 5,090 6,790 8,490
41 - 50 2,160 4,320 6,480 8,640 10,800
51 - 60 3,080 6,150 9,230 12,300 15,380
61 - 65 (กรณีต่ออายุ) 4,180 8,360 12,530 16,710 20,890
66 - 70 (กรณีต่ออายุ) 5,190 10,390 15,580 20,780 25,970
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5

3. โรคร้ายแรงโดยการได้รับวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง โรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
- โรคไตวายเรื้อรัง
- ภาวะโคม่า
- การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
- โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
- ตับวาย
- โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
- ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

200,000 300,000 500,000 800,000 1,000,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
21 - 30 1,270 1,900 3,160 5,060 6,330
31 - 40 2,270 3,410 5,680 9,100 11,370
41 - 50 4,790 7,190 11,990 19,180 23,970
51 - 60 9,840 14,750 24,590 39,350 49,180
61 - 65 (กรณีต่ออายุ) 14,870 22,300 37,170 59,470 74,340
66 - 70 (กรณีต่ออายุ) 21,930 32,890 54,820 87,710 109,630
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5
4. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)อันเนื่องมาจาก
การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (สูงสุด 30 วันต่อปี) ชดเชยวันละ
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
- โรคไตวายเรื้อรัง
- ภาวะโคม่า
- การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
- โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
- ตับวาย
- โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
- ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
3,000 5,000 10,000 15,000 20,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
21 - 30 180 300 590 890 1,190
31 - 40 320 530 1,070 1,600 2,130
41 - 50 670 1,120 2,250 3,370 4,500
51 - 60 1,380 2,310 4,610 6,920 9,230
61 - 65 (กรณีต่ออายุ) 2,090 3,490 6,970 10,460 13,950
66 - 70 (กรณีต่ออายุ) 3,090 5,140 10,280 15,430 20,570
*ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
**ความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจการทำประกัน

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 21 - 60 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปีสำหรับแผนหลัก และ 70 ปีสำหรับแผนเลือกซื้อเพิ่มเติม)
2. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
4. ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ โดยจะต้องซื้อพร้อมกับแผนประกันภัยหลักตั้งแต่ปีกรมธรรม์ประกันภัยแรกเท่านั้น ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติมในปีต่ออายุได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
    4.1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่เลือกซื้อเพิ่มเติม จะต้องไม่เกินค่าห้องผู้ป่วยปกติในแผนประกันภัยหลัก
    4.2 เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ที่เลือกซื้อเพิ่มเติม จะต้องไม่เกินค่าห้องผู้ป่วยปกติ
    4.3 จำนวนเงินผลประโยชน์ในความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เลือกซื้อเพิ่มเติม จะต้องไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัยในข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
5. ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกซื้อเงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่านั้น โดยจะต้องเลือกซื้อแผนประกันภัยที่เท่ากันหรือต่ำกว่าเท่านั้น
6. ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย

ข้อยกเว้นสำคัญ
1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
2. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
4. ผลประโยชน์โรคร้ายแรง และผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
ที่เลือกซื้อเพิ่มเติม บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่ข้อตกลงคุ้มครอง มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

อาชีพไม่รับประกันภัย
 • กรรมกร ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ
 • พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก
 • คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ
 • นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น
 • อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง
 • คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง
 

ซื้อประกันสุขภาพ รับโปรโมชั่น 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน
 • ต่อที่ 2 รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
 
เบี้ยประกันภัยรวม รับโค้ดส่วนลด Shopee
 1,000 - 3,000 บาท  200 บาท
 3,001 - 5,000 บาท  500 บาท
 5,001 - 7,000 บาท  800 บาท
 7,001 บาท เป็นต้นไป  1,000 บาท
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
 • บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลดทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับ
 • เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอเมืองไทย Health Premium
  Download
  .PDF - 0.14 MB
 • โบรชัวร์ Health Premium
  Download
  .PDF - 0.83 MB
icon