ประกันสำหรับธุรกิจ “SMEs มีกำไร”
  • เมนูลัด

ประกันสำหรับธุรกิจ “SMEs มีกำไร”

 
ความคุ้มครอง
ทุนประกันภัย 0.5 – 9.9 ล้าน แผน ทุนประกันภัย 10.0 – 19.9 ล้าน แผน ทุนประกันภัย 20.0 – 29.9 ล้าน แผน ทุนประกันภัย 30.0 – 50.0 ล้าน

1. คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อ อาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ทำประกันภัยจาก

1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การถูกชนโดยยานพาหนะ หรืออากาศยาน ภัยจากควัน และภัยเนื่องจากน้ำ

จ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

1.2 ภัยนัดหยุดงาน การจลาจล และการกระทำอันมีเจตนาร้าย(ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)

จ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย 20% ของทุนประกันภัย / ครั้ง / ปี

1.3 อุบัติเหตุต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นกรมธรรม์


ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง

200,000 / ครั้ง / ปี

-
1,000,000 / ครั้ง / ปี

-
5,000,000 / ครั้ง / ปี

1,000
จ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย/ ครั้ง / ปี
3,000

1.4 ภัยจากน้ำท่วม


ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง

10% ของทุนประกันภัย สูงสุด 200,000 / ครั้ง / ปี
-
500,000 / ครั้ง / ปี

-
1,000,000 / ครั้ง / ปี 1,000,000 / ครั้ง / ปี
10% ของความเสียหาย แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 10% ของความเสียหาย แต่ไม่น้อยกว่า 5,000

1.5 ภัยจากลมพายุ


ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง

10% ของทุนประกันภัย สูงสุด 500,000 / ครั้ง / ปี

-
1,000,000 / ครั้ง / ปี


-
5% ของทุนประกันภัย / ครั้ง / ปี
10% ของความเสียหาย แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 10% ของความเสียหาย แต่ไม่น้อยกว่า 10,000

1.6 ภัยจากลูกเห็บ


ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง

10% ของทุนประกันภัย สูงสุด 500,000 / ครั้ง / ปี

-
1,000,000 / ครั้ง / ปี


-
10% ของทุนประกันภัย / ครั้ง / ปี
10% ของความเสียหาย แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 10% ของความเสียหาย แต่ไม่น้อยกว่า 10,000

1.7 ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ


ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง

10% ของทุนประกันภัย สูงสุด 500,000 / ครั้ง / ปี

-
1,000,000 / ครั้ง / ปี


-
10% ของทุนประกันภัย / ครั้ง / ปี
10% ของความเสียหาย แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 10% ของความเสียหาย แต่ไม่น้อยกว่า 10,000

1.8 ภัยความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
 

ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง

10% ของทุนประกันภัย สูงสุด 200,000 / ครั้ง / ปี

-
500,000 / ครั้ง / ปี


-
1,000,000 / ครั้ง / ปี 1,000,000 / ครั้ง / ปี
1,000 3,000

1.9 ภัยการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 

ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง

200,000 / ครั้ง / ปี


-
500,000 / ครั้ง / ปี


-
1,000,000 / ครั้ง / ปี 2,000,000  / ครั้ง / ปี?
1,000 3,000

1.10. ภัยต่อกระจก (ที่ติดตั้งถาวร) เสียหายจากอุบัติเหตุ
 

ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง

200,000 / ครั้ง / ปี


-
500,000 / ครั้ง / ปี


-
1,000,000 / ครั้ง / ปี 1,000,000 / ครั้ง / ปี
1,000 3,000

1.11 ภัยสำหรับเงิน (ปง.2) (ความเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ อัคคีภัย และ ภัยธรรมชาติ)
 

ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง

10% ของทุนประกันภัย
สูงสุด 100,000 / ครั้ง / ปี


-
200,000 / ครั้ง / ปี-
300,000 / ครั้ง / ปี 400,000 / ครั้ง / ปี
1,000 3,000

1.12 ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการขนย้ายซากทรัพย์สิน

10% ของทุนประกันภัย/ ครั้ง / ปี

1.13 ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง

5% ของทุนประกันภัย/ ครั้ง / ปี

1.14 ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง

5% ของทุนประกันภัย/ ครั้ง / ปี

2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อเนื่อง (ธุรกิจหยุดชะงัก)

2.1 เงินชดเชยการสูญเสียทางการค้า ชดเชยวันละ
 

ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ครั้ง

1,000  (สูงสุด 30 วัน/ปี)


-
2,000  (สูงสุด 30 วัน/ปี)


-
2,000  (สูงสุด 90 วัน/ปี)?
2 วันแรก 2 วันแรก

2.2 เงินชดเชยค่าเช่าสถานที่ประกอบธุรกิจชั่วคราว (สูงสุด 3 เดือน/ปี)

จ่ายตามจริง

สูงสุด 10,000 / เดือน สูงสุด 20,000 / เดือน

3. ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 

ความรับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย/ ครั้ง

300,000 / ครั้ง / ปี

-
600,000 / ครั้ง / ปี

-
800,000 / ครั้ง / ปี

1,000
1,000,000 / ครั้ง / ปี

3,000

4. ความคุ้มครอง การเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

500,000 / ครั้ง / ปี (สำหรับผู้เอาประกันภัย)

 
หมวดวามคุ้มครองพิเศษ
ทุนประกันภัย 0.5 – 9.9 ล้าน แผน ทุนประกันภัย 10.0 – 19.9 ล้าน แผน ทุนประกันภัย 20.0 – 29.9 ล้าน แผน ทุนประกันภัย 30.0 – 50.0 ล้าน

เฉพาะสำหรับกลุ่มที่ 1 – สำนักงาน / อพาร์ทเม้นท์

1. ภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายในอาคารที่เอาประกันภัย

50,000 / ครั้ง / ปี 100,000 / ครั้ง / ปี

เฉพาะ สำหรับกลุ่มที่ 2 – ธุรกิจบริการ และ กลุ่มที่ 3 – ร้านจำหน่ายสินค้า

1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ

10,000 / ครั้ง และ ไม่เกิน 100,000 / ปี 10,000 / ครั้ง และ ไม่เกิน 500,000 / ปี

2. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ

10,000 / ครั้ง และ ไม่เกิน 100,000 / ปี 10,000 / ครั้ง และ ไม่เกิน 500,000 / ปี

3. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ

100,000 / ครั้ง / ปี 500,000 / ครั้ง / ปี

เฉพาะ สำหรับกลุ่มที่ 4 – โรงงาน

1. ความคุ้มครอง ภัยต่อเครื่องจักร

20,000 / ครั้ง / ปี 50,000 / ครั้ง / ปี
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ทุนประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาท – 50,000,000 บาท
2. ธุรกิจที่ทำประกันภัย ต้องเป็นธุรกิจที่ระบุเท่านั้น
3. สถานที่เก็บหรือตั้งทรัพย์สินต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรือคอนกรีตล้วนเท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอันตรายตามประกาศคปภ.
5. สถานที่เก็บหรือตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต้องเป็นอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 7 ชั้น
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณารับประกันภัยสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ตะวันออก ตะวันออก เท่านั้น

ธุรกิจที่รับประกันภัย
กลุ่ม 1 สำนักงาน อพาร์ตเม้นท์ บ้านเช่า / ห้องเช่า (ผู้เช่าใช้เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น)
กลุ่ม 2 ธุรกิจบริการ : โรงแรม / รีสอร์ท / เกสเฮ้าท์ สปา / ร้านเสริมสวย ฟิตเนส / โรงยิม / สนามมวย คลินิกทั่วไป / ทันตกรรม / สถานเลี้ยงเด็ก / โรงเรียน / ร้านถ่ายรูป / ถ่ายเอกสาร / ร้านซักรีด / ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า / สมาคม / สโมสร ห้องอัดเสียง / ตัดต่อ / โชว์รูม
ยกเว้น โชว์รูมรถยนต์, จักรยานยนต์
กลุ่ม 3 ร้านจำหน่ายสินค้า : ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่
ยกเว้น ร้านทอง , อัญมณี , เคมีภัณฑ์ , ของเก่า , สี , แก๊ส , วัสดุก่อสร้าง , ผ้าม้วน , อาวุธ , ผลิตภัณฑ์ยาง , ดอกไม้ไฟ?
กลุ่ม 4 โรงงาน โรงพิมพ์ : โรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร / เครื่องสำอาง / สบู่ / ยาสระผม / ผลิตภัณฑ์โลหะ / อลูมิเนียม / ซีเมนต์ / กระเบื้อง
ยกเว้น โรงผลิตสุรา , แอลกอฮอล์ , น้ำมันพืช , ต้มน้ำตาล , ธุรกิจห้องเย็น
กลุ่ม 5 โกดัง : โกดังสินค้าทั่วไป
ยกเว้น โกดังเก็บสี , ผ้า , ยาง , แก๊ส , โฟม , พลาสติก , กระดาษ , เคมีภัณฑ์ , พืชไร่ , ไม้ , ของเก่า , ดอกไม้ไฟ , อาวุธ?

หมายเหตุ
• เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
• ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 
  • ใบคำขอ การเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน
    Download
    .PDF - 0.20 MB
icon