ซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ออนไลน์แบบง่าย ๆ ราคาถูก | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แบบออนไลน์ได้ง่าย ๆ พร้อมคุ้มครองครบทั้งตัวผู้ขับขี่และบุคคลภายนอกได้แค่ไม่กี่คลิก ให้คุณอุ่นใจทุกการเดินทาง มาพร้อมกับความคุ้มค่าให้คุณเลือกทำ พ.ร.บ. รถเก๋ง รถปิกอัพในราคาเริ่มต้นที่หลักร้อย แต่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม เพราะไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันอย่างไร ก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการดูแล พร้อมชดเชยในอัตราตามกฎหมายกำหนดอย่างแน่นอน
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร?
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นับเป็นกฎหมายภาคบังคับ ซึ่งกำหนดให้รถทุกคันที่มีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำ เพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และชดเชยได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ได้คำนึงว่าผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์จะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่
ที่เมืองไทยประกันภัย คุณสามารถซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์แบบออนไลน์ได้ที่ราคา 645.21 บาทโดยประมาณ ทั้งยังมาพร้อมกับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน 200 บาท ต่อวัน (ไม่เกิน 20 วัน) รวมถึงค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
พ.ร.บ. รถยนต์คุ้มครองอะไรบ้าง
- คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น
ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบภัยทางรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลที่สามที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุร่วม ก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลในส่วนดังกล่าว ที่คุ้มครองอาการบาดเจ็บ ตลอดจนค่าปลงศพในกรณีที่เสียชีวิต โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ผลว่ามีความผิดหรือไม่ ในส่วนของค่าชดเชย ทางบริษัทประกันจะดำเนินให้ผู้ประสบภัยหรือทายาทภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
 
รายละเอียดที่คุ้มครอง มีดังนี้
- ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน
- กรณีผู้ประสบภัยเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ได้รับค่าชดเชย 35,000 บาทต่อคน
- กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ และต่อมาสูญเสียอวัยวะ ได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน
- กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตหลังเข้ารักษาพยาบาล ได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน
 
คุ้มครองค่าสินไหมทดแทน
ในส่วนของค่าสินไหมทดแทน จะได้รับหลังพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดหรือไม่ ซึ่งฝ่ายที่ไม่มีความผิดจะได้รับการคุ้มครองพร้อมค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมายกำหนด ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามค่ารักษาจริง สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ได้รับค่าชดเชยไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
ค่าชดเชยกรณีเป็นผู้ป่วยใน ไม่เกิน 200 บาทต่อวัน (ระยะเวลารวมไม่เกิน 20 วัน
ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ที่เมืองไทยประกันภัย จ่ายค่าเบี้ยสุดคุ้ม!
ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ออนไลน์ที่เมืองไทยประกันภัย ในราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 645.21 บาท พร้อมความคุ้มครองชดเชยรายวันสูงสุด 200 บาท/วัน* สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทำ พ.ร.บ. รถยนต์ รถปิกอัพ ออนไลน์ ราคาถูก ต้องมาที่เมืองไทยประกันภัย พร้อมเลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต QR Code PromptPay ทางธนาคาร หรือจุดให้บริการชำระเงิน
ความคุ้มครอง  จำนวนเงิน
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 80,000 บาท/คน
2.ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวร 500,000 บาท/คน
3. ค่าสินไหมกรณีสูญเสียอวัยวะ  
 • เสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด 2 ข้าง หรือตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป
 • สูญเสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด (สูญเสีย1 ข้าง)
 • กรณีหูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือ ความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด
 • กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป นิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว
300,000 บาท/คน
250,000 บาท/คน
250,000 บาท/คน

200,000 บาท/คน
4. ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท/ ไม่เกิน 20 วัน
ประเภทรถ เบี้ยประกัน
พ.ร.บ. รถเก๋งส่วนบุคคล 645.21 บาท
พ.ร.บ. รถปิกอัพส่วนบุคคล 967.28 บาท
พ.ร.บ. รถตู้โดยสารส่วนบุคคล 1,182.35 บาท
**โดยยึดราคาตามระบบคำนวณเบี้ยเป็นสำคัญ
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
"ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วันนับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจำนวนเงินดังนี้"

1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (ทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
     (ก) ตาบอด
     (ข) หูหนวก
     (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
     (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
     (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
     (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
     (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
     (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
3. กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมาทุพพลภาพตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน
4. กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
5. กรณีเสียชีวิต ภายหลังการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ตามข้อ 1 รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • One-Stop Service รวดเร็วทันใจในขั้นตอนเดียว ไม่ว่าจะมาด้วยตัวเอง หรือโทรผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม.ทั่วประเทศ
 • ทาง Call Center โทร. 1484 ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ ทันที 
 • ต่ออายุประกันออนไลน์ คลิกที่นี่

อู่ออนไลน์ (Online Garage)
 • สะดวก
รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหาย ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว
 • ประหยัดเวลา
นำรถเข้าตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ใกล้บ้าน ที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทยประกันภัย
 • รับประกันคุณภาพ
ด้วยอู่ที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศมากกว่า 400 แห่ง 
 •  
 • ใบคำขอ พ.ร.บ.
  Download
  .PDF - 0.20 MB
icon