MUANGTHAI
INSURANCE
CONNECT
YOUR SMILE
  • ประกันรถยนต์

เมืองไทย 2+ เซฟ

ขวัญใจคนอยากเซฟ ราคาเริ่มต้นที่ 7,200 บาท คุ้มครองรถกรณีรถถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากไฟไหม้ กรณีรถชนรถ วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท พร้อมคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)

ประเภทรถที่จดทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ประเภทการซ่อม
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ยี่ห้อ / รุ่น
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ปีที่จดทะเบียน / ขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
รหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
กรุณาระบุรหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
icon