คำถามที่พบบ่อย
: 16 รายการ
 • Q
  ต้องใช้เอกสารอะไรเบิกค่าสินไหมทดแทน และใช้เวลาเท่าไร?
  A
  • ค่าซ่อมรถประกัน (กรณีสำรองจ่าย)
  1. ใบเคลม
  2. บันทึกตกลงราคาค่าซ่อม
  3. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  4. สำเนาทะเบียนรถ
  5. นำรถมาตรวจสภาพ บางกรณีใช้รูปถ่ายแสดง 3 ขั้นตอน (ก่อนซ่อม – ระหว่างซ่อม – หลังซ่อม)
  6. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
  7. สำเนาบัตรประชาชน
  8. กรณีเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง รับเงินได้ภายใน 15 วัน

  • ค่าเสียหายของรถคู่กรณี หรือค่าเสียหายของทรัพย์สิน
  1. ใบเคลม
  2. ใบเสนอราคาค่าซ่อมรถหรือทรัพย์สินที่เสียหาย
  3. สำเนาทะเบียนรถหรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหาย
  4. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
  5. สำเนาบัตรประชาชน
  6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
  7. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

  • กรณีบาดเจ็บ
  1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
  2. ใบเคลม (ถ้ามี)
  3. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
  4. ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
  5. ใบรับรองแพทย์
  6. บันทึกการเรียกร้องสินไหมทดแทน
  7. สำเนาบัตรประชาชน
  8. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร
  9. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
  10. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน

  • กรณีเสียชีวิต
  1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (กรณีที่เป็นผู้เอาประกัน)
  2. ใบเคลม (ถ้ามี)
  3. บันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
  4. สำเนาใบมรณบัตร
  5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต
  6. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต (ถ้ามี)
  7. ข้อมูลของผู้เสียชีวิต เช่น อาชีพ รายได้ ฯลฯ
  8. เอกสารแสดงความเป็นผู้เสียหาย เช่น คำสั่งแต่งตั้งของศาล ใบมอบอำนาจจากผู้เสียหายรายอื่นๆ
  9. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย
  10. หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เสียหายไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง
  11. กรณีค่าเสียหายเป็นที่ยุติและเอกสารครบถ้วน รับเงินได้ภายใน 15 วัน
   
icon