1/1
เงื่อนไขการรับประกันภัย 
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 14 วัน – 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
  • เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
  • รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยโรคมะเร็งกับบริษัทฯ โดยมีผลประโยชน์จากความคุ้มครองหลักที่ได้รับจากทุกกรมธรรม์รวมกันแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน
  • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ พนักงานในโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย พนักงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ พนักงานในโรงงานปิโตรเลียม พนักงานในโรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ พนักงาน/ คนงาน ในเหมืองนิกเกิล ทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)
  • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นโรค หรือเคยรับการรักษาโรคดังต่อไปนี้ โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B & C (ไม่ว่าจะเป็นพาหะ หรือเคยเป็น) โรคเอดส์ หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง โรคปากมดลูกหรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง และโรคมะเร็ง
  • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่มีญาติ (บิดา มารดา หรือพี่น้อง) เป็นหรือเคยเป็นโรคดังต่อไปนี้ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งจอตา มะเร็งลำไส้ รวมถึงโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่ สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยเพศหญิง
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นเนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ หรือซีสต์ ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด หรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดออกแล้ว แต่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันเริ่มทำประกันภัยนี้
ข้อยกเว้นที่สำคัญ : กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็ง หรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย 
icon