Muang
Thai
Insurance
Connect
Your Smile
แจ้งเคลมประกันอุบัติเหตุ
เมืองไทยประกันภัย ยินดีต้อนรับสู่ระบบการแจ้งเคลมออนไลน์
ข้อตกลงในการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์
  • กรุณายืนยันตัวตนด้วยเลขที่กรมธรรม์และหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ตของผู้เอาประกันภัยหลักเท่านั้น
  • เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาแจ้งเคลมภายใน 30 วันหลังจากเกิดเหตุ
  • บริการนี้เป็นช่องทางหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถแจ้งเคลมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริษัทฯ อาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ ในกรณีที่เอกสารนั้นจำเป็นต่อการพิจารณาอนุมัติ
  • บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน จากท่านเรียบร้อยแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์การแจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์เฉพาะกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ เมืองไทย P.A. Your Happy, เมืองไทย P.A. Happy Family, เมืองไทย P.A. Happy Kids เท่านั้น
ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการแจ้งเคลมออนไลน์
กรุณายอมรับเงื่อนไข
icon