ประกันสุขภาพ เมืองไทยเติมสิทธิ์
 • เมนูลัด

ประกันสุขภาพ เมืองไทย เติมสิทธิ์

ประกันสุขภาพ เมืองไทยเติมสิทธิ์

จบปัญหาวงเงินสวัสดิการค่ารักษาไม่เพียงพอ ให้วงเงินค่ารักษาเพิ่มได้ถึง 10 ล้านบาท 
เติมสิทธิ์ ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มีอยู่ ด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายผู้ป่วยใน วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ต่อครั้ง*
เติมสิทธิ์ ค่าห้องฯเพิ่มจากสวัสดิการ สูงสุดถึง 
15,000 บาท ต่อวัน
เติมสิทธิ์ ช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยถูกลง มีส่วนลดจากความรับผิดชอบส่วนแรก
เติมสิทธิ์ ซื้อเพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ได้สูงสุด  
2,000 บาท ต่อครั้ง
เติมสิทธิ์ สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 
11 - 70 ปี
เติมสิทธิ์ ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ คุ้มครองยาว ถึงอายุ 80 ปี*
เติมสิทธิ์ ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด  25,000 บาท**
เติมสิทธิ์ เบี้ยเริ่มต้น 2,503 บาทต่อปี  ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน


 
ประกันสุขภาพ เมืองไทยเติมสิทธิ์

เติมสิทธิ์ ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสวัสดิการหรือประกันสุขภาพที่มีอยู่ ด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายผู้ป่วยใน วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ต่อครั้ง*
เติมสิทธิ์ ค่าห้องฯเพิ่มจากสวัสดิการ สูงสุดถึง 
15,000 บาท ต่อวัน
เติมสิทธิ์ ช่วยลดค่าเบี้ยประกันภัยถูกลง มีส่วนลดจากความรับผิดชอบส่วนแรก
เติมสิทธิ์ ซื้อเพิ่มความคุ้มครองผู้ป่วยนอก ได้สูงสุด  
2,000 บาท ต่อครั้ง
เติมสิทธิ์ สมัครได้ตั้งแต่ อายุ 
11 - 70 ปี
เติมสิทธิ์ ไม่ปฏิเสธการต่ออายุ คุ้มครองยาว ถึงอายุ 80 ปี*
เติมสิทธิ์ ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด  25,000 บาท**
เติมสิทธิ์ เบี้ยเริ่มต้น 2,503 บาทต่อปี  ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน


เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่มีสวัสดิการหรือมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่วงเงินความคุ้มครองไม่เพียงพอ 
 • ผู้ที่มองหาประกันที่เสริมความคุ้มครองค่ารักษาหรือค่าห้อง
 • พนักงานออฟฟิศระดับกลาง-สูง , ข้าราชการระดับกลาง-สูง
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง **ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

1. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

1 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน

10 ล้าน

1.1 ผลประโยชน์ กรณีผู้ป่วยใน

หมวด 1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน) 7,000 10,000 12,000 15,000
หมวด 1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : ผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) (สูงสุด15 วัน)

หมวด 2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

จ่ายตามจริง
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์1) สำหรับกลับบ้าน

หมวด 3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง

หมวด 4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

จ่ายตามจริง

4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดแลหัตถการ

4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)

4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)

4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวด 5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

จ่ายตามจริง

1.2 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวด 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

จ่ายตามจริง

6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)

หมวด 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง จ่ายตามจริง
หมวด 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
หมวด 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 300,000 500,000 1,000,000
หมวด 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 300,000 500,000 1,000,000
หมวด 11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 300,000 500,000 1,000,000

หมวด 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

จ่ายตามจริง

หมวด 13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)

จ่ายตามจริง
ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) เลือก 20,000 / 50,000 / 100,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 100,000 100,000 100,000


 
ช่วงอายุ (ปี) ความรับผิดชอบส่วนแรก (บาท)
ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
11 - 15 20,000 9,905 10,376 11,616 12,743
50,000 8,100 8,486 10,282 10,677
100,000 - 3,346 3,688 3,827
16 - 20 20,000 9,431 9,903 11,323 12,269
50,000 7,985 8,384 9,389 10,216
100,000 - 2,503 2,773 3,015
21 - 25 20,000 10,557 10,954 12,576 14,088
50,000 9,531 9,889 11,406 12,778
100,000 - 3,331 3,748 3,998
26 - 30 20,000 11,826 13,074 14,262 15,749
50,000 10,704 11,367 12,724 14,477
100,000 - 4,554 4,921 5,367
31 - 35 20,000 12,189 13,248 14,427 17,395
50,000 11,090 12,156 12,894 15,550
100,000 - 4,748 5,266 6,053
36 - 40 20,000 13,623 15,216 16,486 19,637
50,000 11,476 12,946 14,544 17,647
100,000 - 5,724 6,179 7,137
41 - 45 20,000 14,174 16,122 18,742 21,281
50,000 11,960 13,075 14,907 18,500
100,000 - 5,894 6,686 7,902
46 - 50 20,000 17,081 20,357 22,052 25,920
50,000 14,777 17,138 18,353 22,137
100,000 - 7,939 8,558 9,830
51 - 55 20,000 20,706 21,818 26,619 33,230
50,000 16,996 17,908 22,292 29,209
100,000 - 9,759 11,456 14,294
56 - 60 20,000 29,236 32,881 35,939 46,136
50,000 23,941 29,480 32,535 38,656
100,000 - 15,948 17,482 20,428
61 - 65 20,000 37,671 42,648 46,459 59,131
50,000 33,787 38,251 39,928 46,672
100,000 - 19,349 20,047 25,424
66 - 70 20,000 56,172 64,166 76,224 96,132
50,000 51,337 56,867 64,900 72,382
100,000 - 31,069 35,045 42,625
71-75(ต่ออายุ) 20,000 66,531 78,922 91,805 109,686
50,000 57,865 64,303 71,389 78,885
100,000 - 38,635 42,644 50,940
76-80(ต่ออายุ) 20,000 73,931 85,219 103,916 121,920
50,000 65.668 70,664 81,642 92,479
100,000 - 45,196 52,449 59,931
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 1,000 1,500 2,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
11 - 20 8,456 11,843 15,789
21 - 30 4,624 6,936 9,248
31 - 40 5,079 7,542 9,948
41 - 50 6,505 9,811 13,004
51 - 60 8,235 12,013 16,680
61 - 65 9,013 13,274 17,639
66 - 70 9,971 14,802 19,529
71-75 (กรณีต่ออายุ) 10,470 15,542 20,506
76-80(กรณีต่ออายุ) 10,992 16,319 21,531
เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 11 - 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี) (คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด)
2. 
รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในไทย
3. ผู้ขอเอาประกันภัยเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
4. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 65ปี ขอผลการตรวจสุขภาพประจำปีทุกราย โดยผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
5. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก ไม่คุ้มครองการป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก ไม่คุ้มครองจากการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก
6. ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับแผนประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก ,เมืองไทยเติมสิทธิ์ และ เมืองไทยพร้อม
7. บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
8. ไม่ประกอบอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมต่างๆ กรรมกร คนงานก่อสร้าง พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/ วัตถุระเบิด/ ดินปืน พนักงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลูกเรือประมง พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ /ถ่านไฟฉาย /ปิโตรเลียม /โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ / โรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่ทำงานสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี / ฝุ่น / ควัน ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง พนักงานปฏิบัติงานบนที่สูง พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักร นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น


คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล แบบพิเศษพลัส
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสำหรับต่ออายุกรมธรรม์ตามช่วงอายุ และสงวนสิทธ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment)

ซื้อประกันสุขภาพวันนี้ !! สามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน *ตามเงื่อนไข

 • เบี้ยมากกว่า  3,000 - 6,000 บาท       ผ่อนนานสูงสุด 3 เดือน
 • เบี้ยมากกว่า  6,000 - 10,000 บาท     ผ่อนนานสูงสุด 6 เดือน
 • เบี้ยมากกว่า  15,000 บาท               ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน

ชำระเต็มจำนวน รับเลย Voucher สุดพิเศษ  *ตามเงื่อนไข

 • เบี้ย 3,000 - 6,000 บาท              =     รับ Voucher 300 บาท
 • เบี้ยมากว่า 6,000 - 10,000 บาท      =     รับ Voucher 500 บาท
 • เบี้ยมากว่า 10,000 บาท                =     รับ Voucher 1,000 บาท
 • เบี้ยมากว่า 15,000 บาท                =     รับ Voucher 1,500 บาท
   
 • สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ และชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
 • ระยะเวลา โปรโมชั่น 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2567

หมายเหตุ 
 • ยอดชำระเบี้ยประกันรวมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / กรมธรรม์ / เซลล์สลิป
 • บัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต Citibank, KTC, UOB, Bangkok Bank (ธนาคารกรุงเทพ), Central the 1 card, Krungsri. First Choice, SCB
 • ใบคำขอประกันสุขภาพ เมืองไทย เติมสิทธิ์
  Download
  .PDF - 0.28 MB
 • โบรชัวร์ เมืองไทยเติมสิทธิ์
  Download
  .PDF - 2.77 MB
icon