PA รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ/OLD GEN ENJOY
 • เมนูลัด

PA รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ/OLD GEN ENJOY

ประกันภัยอุบัติเหตุ รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ
 
รุ่นใหญ่..ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ You can enjoy your life.
ประกันอุบัติเหตุ รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ ลื่น หกล้ม อุบัติเหตุจากยานพาหนะ และแผลไฟไหม้
 • คุ้มครองอายุ 45-75 ปี ต่ออายุได้ถึง 99 ปี และ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด  80,000 บาท ต่อครั้ง กระดูกแตกหัก น้ำร้อนลวก รับเพิ่มสูงสุด 50,000 บาท
 • ชดเชยรายได้กรณีนอนโรงพยาบาล สูงสุด 1,500 บาท  ต่อวัน นอนรพ. 7 วัน รับเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 3,800 บาทต่อปี  ผ่อนผ่านบัตร 0% นานสูงสุด 3 เดือน
จุดเด่นและกลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้สูงวัย วัยเกษียณ อายุ 60 – 75 ปี
 • วัยทำงานใกล้เกษียณ อายุ 45-60 ปี
 • สำหรับผู้สูงวัย ที่พักอาศัยคนเดียวหรือพักอาศัยกับลูกหลานที่ไปทำงานในช่วงตอนกลางวัน
โดยส่วนมากผู้สูงวัยจะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุคือ ลื่นหกล้ม อุบัติเหตุจากยานพาหนะ และแผลไฟไหม้ เนื่องจากผู้สูงวัยมักมีปัญหาเรื่องระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานประสานกันไม่ดี หากเกิดอุบัติเหตุ มักมีโอกาสที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกแตกหักง่าย


 
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
(คุ้มครองสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน)
     
1.1 อุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย (ไม่รวม 1.2) 300,000 600,000 1,000,000
1.2 อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 75,000 150,000 250,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 15,000 50,000 80,000
3. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน                                                       
(สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย ตามร้อยละที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ )
10,000 30,000 50,000
4. เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ      
(ต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 30 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
500 1,000 1,500
5. เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 7 วัน จากอุบัติเหตุ ทั้งประเทศไทยหรือต่างประเทศ
(สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
- 5,000 10,000
6. ค่าใช้จ่ายสำหรับรถเข็นผู้ป่วย จากอุบัติเหตุ (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) 2,000 5,000 5,000
7. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ จากอุบัติเหตุ 10,000 15,000 20,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 3,800 6,200 9,200
 
 
 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. อายุ 45-75 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 99 ปี)  (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
 2. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
 3. ผู้มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มี Passport/Visa และ Work Permit ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันที่เอาประกันภัยและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 4. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
 5. อาชีพที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ อาชีพชั้น 3 และ 4 ได้แก่อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงอาชีพที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ ตัวอย่างเช่น  พนักงานส่งเอกสาร / พนักงานขับรถ / มอเตอร์ไซด์รับจ้าง / กรรมกร / คนงานในโรงงาน / คนงานในเหมืองแร่ / ยาม / เกษตรกรรับจ้าง  / ชาวประมง / พนักงานที่ต้องขึ้นที่สูง เช่น ติดตั้งเสาอากาศ เช็ดกระจก / ช่างต่างๆ เช่น ช่างปูน ช่องไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่องประปา ช่างซ่อมรถ / พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ เครื่องบิน นักกีฬาสมัครเล่นและอาชีพ ประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น
 
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณา จากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
 
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอ PA รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ
  Download
  .PDF - 0.27 MB
 • โบร์ชัวร์ PA รุ่นใหญ่ไฟกระพริบ
  Download
  .PDF - 1.66 MB
icon