ประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก
 • เมนูลัด

ประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก

ประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก

น็อกปัญหาค่าใช้จ่ายด้วยความคุ้มครองสุดคุ้มแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงสุดถึง  10 ล้านบาท ต่อการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

 
ประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก
 • จัดหนัก  เหมาจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท ต่อครั้ง สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-70 ปี 
 • จัดหนัก เพิ่มคุ้มครองผู้ป่วยนอกได้สูงสุด 2,000 บาท ต่อครั้ง สามารถลดหย่อนภาษีได้
 • พร้อม! ครอบคลุมเหมาจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ต่อปี*
 • พร้อม! ให้คุณวางแผนที่เหมาะสมกับคุณ ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
เหมาะสำหรับ
 • เจ้าของธุรกิจ SMEs
 • อาชีพอิสระ มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป
 
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

1. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

1 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน

10 ล้าน

1.1 ผลประโยชน์ กรณีผู้ป่วยใน

หมวด 1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : ต่อครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน) 7,000 10,000 12,000 15,000
ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) : ผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) (สูงสุด 15 วัน) จ่ายตามจริง

หมวด 2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

จ่ายตามจริง
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน

หมวด 3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง

หมวด 4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

จ่ายตามจริง

4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดแลหัตถการ

4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)

4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)

4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

หมวด 5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

จ่ายตามจริง

1.2 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวด 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

จ่ายตามจริง

6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)

หมวด 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง จ่ายตามจริง
หมวด 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง จ่ายตามจริง
หมวด 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 300,000 500,000 1,000,000
หมวด 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 300,000 500,000 1,000,000
หมวด 11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย  100,000  300,000 500,000 1,000,000

หมวด 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

จ่ายตามจริง

หมวด 13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)

จ่ายตามจริง
2. ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 100,000 100,000 100,000
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปีรวมอากรแสตมป์
จัดหนัก 1 จัดหนัก 2  จัดหนัก 3  จัดหนัก 4 
11 - 15 20,900 21,900 24,900 26,900
16 - 20 19,900 20,900 23,900 25,900
21 - 25 20,900 22,900 24,900 27,900
26 - 30 21,900 24,900 26,900 29,900
31 - 35 22,900 27,900 29,900 31,900
36 - 40 24,900 30,900 32,900 35,900
41 - 45 27,900 33,900 36,900 41,900
46 - 50 30,900 37,900 39,900 46,900
51 - 55 35,900 42,900 48,900 54,900
56 - 60 40,900 48,900 54,900 65,900
61 - 65 50,900 58,900 65,900 79,900
66 - 70 75,900 89,900 109,900 129,900
71 - 75 (กรณีต่ออายุ) 89,900 109,900 129,900 149,900
76 - 80 (กรณีต่ออายุ) 99,900 119,900 149,900 169,900
 
ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผู้ป่วยนอก 1,000 1,500 2,000
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
1 ครั้งต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
ช่วงอายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3
11 - 20 8,456 11,843 15,789
21 - 30 4,624 6,936 9,248
31 - 40 5,079 7,542 9,948
41 - 50 6,505 9,811 13,004
51 - 60 8,235 12,013 16,680
61 - 65 9,013 13,274 17,639
66 - 70 9,971 14,802 19,529
71 - 75 (กรณีต่ออายุ) 10,470 15,542 20,506
76 - 80 (กรณีต่ออายุ) 10,992 16,319 21,531
 
 
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 11 - 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี) (คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด)
2. 
รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในไทย
3.ผู้ขอเอาประกันภัยเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
4. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 65ปี ขอผลการตรวจสุขภาพประจำปีทุกราย โดยผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
5. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก ไม่คุ้มครองการป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก ไม่คุ้มครองจากการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก
6. ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับแผนประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก ,เมืองไทยเติมสิทธิ์ และ เมืองไทยพร้อม
7. บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
8. ไม่ประกอบอาชีพ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมต่างๆ กรรมกร คนงานก่อสร้าง พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/ วัตถุระเบิด/ ดินปืน พนักงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลูกเรือประมง พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ /ถ่านไฟฉาย /ปิโตรเลียม /โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ / โรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่ทำงานสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี / ฝุ่น / ควัน ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง พนักงานปฏิบัติงานบนที่สูง พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักร นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น


คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล แบบพิเศษพลัส
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสำหรับต่ออายุกรมธรรม์ตามช่วงอายุ และสงวนสิทธ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment)

ซื้อประกันสุขภาพวันนี้ !! สามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน

 •  
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
 6,000 บาท ขึ้นไป  6 เดือน
 
 • ระยะเวลาการร่วมรายการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2566
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการกับทางบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอประกันสุขภาพ เมืองไทย จัดหนัก
  Download
  .PDF - 0.27 MB
 • โบรชัวร์ ประกันสุขภาพ เมืองไทยจัดหนัก
  Download
  .PDF - 8.76 MB
icon