ประกันสุขภาพ | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

เมืองไทย Health Smile

สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้ เจ็บป่วยเมื่อไหร่ ไม่ต้องเครียดเรื่องค่ารักษา, เริ่มต้นวันละประมาณ 10 บาท ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี, คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สูงถึง 800,000 บาท, ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยให้ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหารค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์, ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 25,000 บาท ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (เฉพาะประกันสุขภาพตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)
ความคุ้มครอง แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือเท้าและสายตา) หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 400,000
2.วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปี 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 800,000
วงเงินคุ้มครองต่อการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเจ็บป่วย 1 โรค หรืออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ไม่เกิน 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 200,000
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุดต่อวัน 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
2.2 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป* จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.5 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอกภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ และรวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน นับจากวันรับการรักษาครั้งแรก 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
หมายเหตุ *
1. ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด, ค่าบริการโลหิต,ค่าบริการรถพยาบาล,
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เป็นต้น
2. ความคุ้มครองข้างต้น ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายและสาเหตุของการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยที่ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

 
อายุ (ปี) แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6
20-30 3,750 5,620 7,490 9,360 11,230 13,770
31-40 4,480 6,710 8,940 11,170 13,400 16,420
41-50 5,200 7,800 10,390 12,980 15,580 19,080
51-60 7,720 11,570 15,420 19,280 23,130 28,310
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท)            
หมายเหตุ *
1. เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
2. สำหรับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ รับประกันจนถึงอายุ 65 ปี
3. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 แบบเท่านั้น

 
พิเศษ ผู้สมัครเอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ”ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” คุ้มครองทั้งกรณีเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ดังนี้

 
ความคุ้มครอง แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
(ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
800 1,000 1,200 1,500 2,000
อายุ (ปี) แบบที่1 แบบที่2 แบบที่3 แบบท่4 แบบที่5
20-30 4,190 5,230 6,280 7,850 10,460
31-40 5,580 6,980 8,370 10,460 13,950
41-50 6,980 8,720 10,460 13,080 17,440
51-60 8,370 10,460 12,560 15,690 20,920
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท)          
หมายเหตุ :
1. เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
2. สำหรับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ รับประกันจนถึงอายุ 65 ปี
3. สามารถทำประกันภัย “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” ในแบบประกันภัยที่ไม่เกินแบบประกันภัย
ของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน” ที่ขอทำประกัน บวกด้วย 1 เช่น หากขอทำประกันแบบที่ 3 ของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน”
จะสามารถทำประกันภัย ใน “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” ไม่เกินแบบที่ 4)
4. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 แบบเท่านั้น
5. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 • ไม่มีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ช่างปูน ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา ช่างซ่อมรถ พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ กรรมกร คนงาน ยาม หนุ่มโรงงานสาวโรงงาน พนักงานติดตั้งเสาอากาศ เป็นต้น
 • จะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังป่วย หรือเคยป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง โรคตับแข็ง
 • โรคไวรัสตับอักเสบB,C โรคเอดส์หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย โรคหัวใจ มีอาการเจ็บหน้าอก
 • โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคปอดอักเสบโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือถุงลมโป่งพอง
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย ตามใบคำขอเอาประกันภัยที่ได้ระบุรายละเอียดครบถ้วน)

ข้อยกเว้นสำคัญ สำหรับแผนประกันภัยมาตรฐาน
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ที่เกิดจาก
 • การบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่แล้วในช่วง 5 ปี ก่อนวันเริ่มคุ้มครอง และยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาด
 • การเจ็บป่วยภายใน 30 วัน หลังจากวันแรกที่เริ่มคุ้มครอง
 • การตรวจสุขภาพ เสริมความงาม รักษาสายตา ทันตกรรม การรักษาอาการนอนกรน การรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
 • การบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วย ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร แท้งบุตร
 • การรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาการติดสุรา ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย
 • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์
หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
3. ซื้อประกันภัยออนไลน์ รับกรมธรรม์ไปยังที่อยู่ตามที่ท่านแจ้งไว้ภายใน 5 วันทำการ
4. สามารถใช้บัตร Health Care Card โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 

ซื้อประกันสุขภาพ รับโปรโมชั่น 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
 6,000 บาท ขึ้นไป  6 หรือ 10 เดือน
 
 • ต่อที่ 2 รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม รับโค้ดส่วนลด Shopee
 1,000 - 3,000 บาท  200 บาท
 3,001 - 5,000 บาท  500 บาท
 5,001 - 7,000 บาท  800 บาท
 7,001 บาท เป็นต้นไป  1,000 บาท
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
 • บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลดทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับ
 • เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอ เมืองไทย Health Smile
  Download
  .PDF - 0.39 MB
 • โบรชัวร์ Health Smile
  Download
  .PDF - 1.09 MB
icon