บริการสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และ วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
1. ขั้นตอนการเรียกร้องการขอค่าสินไหมทดแทน

1.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน
1.2 เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
1.3 ส่งเอกสารมายัง
     ส่วนสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
     252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1.4 เจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ :
• กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท : ผู้เอาประกันภัยแสดงบัตรประกันภัย ร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการ ออกให้ยื่นต่อโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา หากผู้เอาประกันภัยสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนให้นำหลักฐานส่งให้บริษัท เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสาร

• กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญากับบริษัท : ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนและนำหลักฐานส่งให้บริษัท เพื่อแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ตามช่องทางการส่งเอกสาร

2. ระยะเวลาการรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาค่าสินไหม นับจากได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ภายใน 15 วัน

หมายเหตุ :
มาตรฐานการให้บริการดังกล่าว ไม่ใช่ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อสัญญา และ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ใดๆ ที่ออกโดยบริษัท รวมทั้งไม่มีผลบังคับหรือผูกพันใดๆ ตามกฎหมายต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3. เอกสารและขั้นตอนประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบายลักษณะการเกิดเหตุให้ชัดเจน
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
3. ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)
4. ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม ในกรณีที่มีกระดูกหักหรือร้าว
5. สำเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร (Book Bank)
6. สำเนาบัตรประกัน
7. สำเนาบัตรประชาชน

กรณีเบิกค่าชดเชย
1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ โดยเฉพาะลักษณะการเกิดเหตุให้ชัดเจน
2. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริงหรือสำเนา) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชัดเจน
3. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริงหรือสำเนาหรือใบสรุปค่ารักษาพยาบาลแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ)
4. ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม ในกรณีที่มีกระดูกหักหรือร้าว
5. สำเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร (Book Bank)
6. สำเนาบัตรประกันภัย
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
2. ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม
3. รูปถ่ายเต็มตัว และอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาบัตรประกันภัย
6. สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล

กรณีเสียชีวิต
1. สำเนาใบมรณะบัตร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์)
3. สำเนาใบรายงานการผ่าศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์)
4. สำเนาใบรับรองการเสียชีวิต (หนังสือรับรองการตาย) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
5. สำเนาบันทึกประจำวัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
6. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และผู้รับผลประโยชน์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์

เอกสารผู้รับประโยชน์กรณีเป็นบุคคล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาทะเบียนสมรสของทายาทตามกฎหมาย

เอกสารผู้รับประโยชน์กรณีเป็นนิติบุคคล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด
4. หนังสือรับรองการเป็นลูกจ้างของผู้เสียชีวิต

หมายเหตุ :
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา
• กรณีสาเหตุการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เกี่ยวข้องกับคดีความ(ยกเว้นคดีจราจร) กรุณาแนบสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวน พร้อมผลสรุปคดีประกอบการพิจารณาด้วย

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

• ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์ คลิก
- ส่งด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่
  ส่วนสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

• ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน - จ่ายเป็นเช็คส่งทางไปรษณีย์

4. วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

หากผู้เอาประกันภัยมีข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน ให้ติดต่อ
ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน )
252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

icon