ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เมืองไทย Golfer Care | เมืองไทยประกันภัย
  • เมนูลัด

เมืองไทย Golfer Care

ขวัญใจคนเล่นกอล์ฟ ทั้งในสนามซ้อมและออกรอบจริง เพียงวันละไม่ถึง 2.50 บาท
ความคุ้มครอง แบบประกันภัย
Deluxe Exclusive
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 1,000,000
2. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย

2.1 การเสียชีวิต

2.2 ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

2.3 ทุพพลภาพชั่วคราว/สัปดาห์ (ไม่เกิน 52 สัปดาห์)

2.4 สูญเสียมือ เท้า หรือสายตา ทั้ง 2 ข้าง หรือสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมเป็น 2 ข้าง

2.5 สูญเสียมือ เท้า หรือสายตา ข้างใดข้างหนึ่ง

2.6 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 

250,000

250,000

1,000

250,000

150,000

20,000

 

1,000,000

1,000,000

5,000

1,000,000

600,000

50,000

3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

20,000

ไม่เกิน 3,000 / ไม้กอล์ฟ 1 อัน

50,000

ไม่เกิน 7,500/ไม้กอล์ฟ 1 อัน
4. รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”

4.1 การแข่งขันเป็นทางการ ณ สนามกอล์ฟมาตรฐาน

4.2 การเล่นทั่วไป นอกเหนือจากข้อ 4.1

 

15,000

10,000

 

15,000

10,000

อาณาเขตความคุ้มครอง ประเทศไทย ทั่วโลก
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 890 1,990

คำอธิบายความคุ้มครอง
1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึกซ้อมหรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ แล้วทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นเสียหาย บริษัทฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามผู้เอาประกันภัย
ตัวอย่าง (1)นาย ก ต้องการตีข้ามอุปสรรค คือ บ่อน้ำขนาดใหญ่ และหลุมทรายขนาดย่อมหลายหลุม จึงหวดไม้กอล์ฟอย่างแรง ทำให้ไม้กอล์ฟหลุดมือ ไปโดนรถยนต์ของนาย ข ที่จอดอยู่ห่างไป 100 หลา ทำให้กระจกหน้าแตก (นาย ก ได้ซื้อแผนประกันภัย แบบ Deluxe ไว้)
ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าความเสียหายในการซ่อมรถยนต์คันดังกล่าว ในนามของ นาย ก ตามจำนวน เงินความเสียหายที่แท้จริงให้กับ นาย ข แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ตัวอย่าง (2)นาย ก ต้องการตีออนกรีน 250 หลา ในไม้เดียว จึงดาวน์สวิงสุดแรงเกิด จนทำให้ ลูกกอล์ฟลอยออกไปไกลนอกสนามกอล์ฟ โดนศรีษะของนักเรียนที่วิ่งเล่นอยู่ใน โรงเรียนข้างสนามกอล์ฟ ทำให้นักเรียนหัวแตก (นาย ก ได้ซื้อแผนประกันภัย แบบ Exclusive ไว้)
ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับความบาดเจ็บครั้งนี้ ในนามของ นาย ก ให้กับนักเรียน ที่หัวแตก ตามจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

2. อุบัติเหตุที่เกิดกับผู้เอาประกันภัย ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ แล้วได้รับอุบัติเหตุ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, สูญเสียมือ เท้า หรือ สายตา, ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร *, ทุพพลภาพชั่วคราว** หรือเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นจำนวนเงินตามแบบที่ทำประกันภัยไว้
หมายเหตุ :
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร* หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป
ทุพพลภาพชั่วคราว** หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน ในอาชีพประจำตามปกติได้โดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ตัวอย่าง (1) นาย ก กำลังแก้เกมส์ ในช็อตที่ลูกกอล์ฟเข้าไปอยู่ในพงหญ้าใต้ต้นไม้ ขณะตีลูกออกไป กิ่งไม้เกิดหักและหล่นลงมา ทำให้ตัวเขาได้รับบาดเจ็บ (เขาได้ซื้อแผนประกันภัย แบบ Exclusive ไว้) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับความบาดเจ็บครั้งนี้ ตามค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

3.อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ คุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ ซึ่งได้แก่ ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ และรถลากถุงกอล์ฟ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยฝึก ซ้อม หรือเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือ ในขณะเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับสนามกอล์ฟ
ตัวอย่าง (1)หลังจากเหนื่อยกับการซ้อมหนักมาทั้งวัน เพื่อเตรียมตัวลงชิงชัยศึกไรเดอร์คัพ โปรA ก็รับประทานอาหารค่ำอย่างมีความสุข ขณะเดินกลับมาที่รถแวนของตัวเองเพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน พบว่ากระจกด้าน หลังแตก และถุงกอล์ฟซึ่งมีไม้กอล์ฟอยู่ครบชุดถูกขโมยไป (โปรA ได้ซื้อแผนประกันภัย แบบ Exclusive ไว้) ในกรณีนี้ โปรธงชัย จะได้รับเงินทดแทนสำหรับถุงกอล์ฟและไม้กอล์ฟ รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท โดย จะได้รับการชดใช้ต่อไม้กอล์ฟ 1 อัน ไม่เกิน 7,500 บาท

4. รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล-อิน-วัน”
4.1 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย สามารถทำ โฮล-อิน-วัน ในการแข่งขันที่เป็นทางการ ณ สนามกอล์ฟ ที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม โดยมีการรับรองการตี โฮล-อิน-วัน โดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และ ผู้จัดการแข่งขัน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท (มีสิทธิได้รับรางวัลจากกรมธรรม์ ฉบับนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ทั้งในกรณีที่ทำประกันแบบ Deluxe และ แบบ Exclusive
4.2 ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย สามารถทำ โฮล-อิน-วัน ได้ในการเล่นกอล์ฟ ที่นอกเหนือจากการแข่งขัน อย่างเป็นทางการในข้อ 4.1 ณ สนามกอล์ฟ ที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม โดยมีการรับรองการตี โฮล-อิน-วัน โดยผู้จัดการสนาม ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท (มีสิทธิได้รับรางวัลจากกรมธรรม์ฉบับนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ทั้งในกรณีที่ทำประกันแบบ Deluxe และ แบบ Exclusive
หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 
  • ใบคำขอ เมืองไทย Golfer Care
    Download
    .PDF - 0.35 MB
icon