1/1


เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย
1. เฉพาะแผนประกันที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทั้งรายใหม่และต่ออายุ โดยต้องซื้อและชำระเงินในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 ผ่าน website MTI Connect
2. บริษัทฯจะจัดส่ง Lotus's e-coupon ทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย ที่ระบุในข้อมูลการซื้อภายใน 15 วันหลังทำรายการเสร็จสิ้น ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและ/หรือโอนให้ผู้อื่นได้ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากวันที่ส่ง SMS
3. หากไม่ได้รับ e-coupon เนื่องจากปัญหาทางด้านการรับข้อความ เช่น การบล็อคข้อความทางการตลาดทางบริษัทฯ จะจัดส่งใหม่ให้ท่านอีกครั้งหลังจากท่านแจ้งแก้ไขเบอร์โทรหรือ ยืนยันการใช้เบอร์เดิมภายใน 30 วัน สงวนสิทธิ์ในการไม่ได้รับข้อความเนื่องจากปัญหาทางด้านเครือข่าย หรือ การบล็อคข้อความ
4. หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกรมธรรม์ที่อาจจะส่งผลถึงโปรโมชันแจก Lotus's e-coupon บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่ง SMS ตามความเหมาะสม
5. กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับตามที่ระบุไว้ใน Lotus's e-coupon
6. เงื่อนไขและวันหมดอายุของ Lotus's e-coupon จะระบุไว้ใต้รูป e-coupon บน link ที่ได้รับทางข้อความ SMS
7. แคมเปญส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการผ่านบริษัท กำลังใจ โบรคเกอร์ จำกัด
8. การตัดสินและคำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นข้อยุติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการสนับสนุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
10. สำหรับเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรต่อกรมธรรม์ (บาท) สำหรับเบี้ยประกัน 3,000 - 5,999 รับสิทธิ์ผ่อน 0% 3 เดือนและเบี้ยประกัน 6,000 ขึ้นไป รับสิทธิ์ผ่อน 0% 6 เดือน หรือ 10 เดือน

สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์
• ประกันสุขภาพ Health Me Plus รายใหม่ หรือแจ้งต่ออายุแผนประกันสุขภาพ Health Me , Health Trust และ Health สบายเป๋า
• ประกันอุบัติเหตุทั้งรายใหม่และต่ออายุ แผนประกันมาดามแคร์, PA Trust, PA Your Happy ,PA Happy Family และ PA Happy Kids
• ประกันมะเร็ง Cancer2care ทั้งรายใหม่และต่ออายุ
• ประกันสุขภาพเฉพาะโรค Care for kids ทั้งรายใหม่และต่ออายุ
ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 โดยต้องเป็นกรมธรรม์ที่ออกและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รับ 2 ต่อ เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 11 - 70 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 80 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
2. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
3. สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัยผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมต่างๆ กรรมกร คนงานก่อสร้าง พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/ วัตถุระเบิด/ ดินปืน พนักงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลูกเรือประมง พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ /ถ่านไฟฉาย /ปิโตรเลียม /โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ / โรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่ทำงานสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี / ฝุ่น / ควัน ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง พนักงานปฏิบัติงานบนที่สูง พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักร นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น
5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
6. สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ขอผลการตรวจสุขภาพประจำปีทุกราย

เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ
1. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วย รวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก
3. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก
4. ผลประโยชน์โรคร้ายแรง ที่เลือกซื้อเพิ่มเติม บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ สำหรับการป่วยด้วยโรคร้ายแรงใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล แบบพิเศษพลัส
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสำหรับต่ออายุกรมธรรม์ตามช่วงอายุ และสงวนสิทธ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment)
เงื่อนไขการรับประกันภัย 
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 14 วัน – 60 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยโรคมะเร็งกับบริษัทฯ โดยมีผลประโยชน์จากความคุ้มครองหลักที่ได้รับจากทุกกรมธรรม์รวมกันแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ พนักงานในโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย พนักงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ พนักงานในโรงงานปิโตรเลียม พนักงานในโรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ พนักงาน/ คนงาน ในเหมืองนิกเกิล ทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นโรค หรือเคยรับการรักษาโรคดังต่อไปนี้ โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิด B & C (ไม่ว่าจะเป็นพาหะ หรือเคยเป็น) โรคเอดส์ หรือมีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคปอดอักเสบเรื้อรัง โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง โรคปากมดลูกหรือช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง และโรคมะเร็ง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยไม่มีญาติ (บิดา มารดา หรือพี่น้อง) เป็นหรือเคยเป็นโรคดังต่อไปนี้ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งจอตา มะเร็งลำไส้ รวมถึงโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่ สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยเพศหญิง
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เป็นเนื้องอก ก้อนเนื้อ ตุ่มเนื้อ หรือซีสต์ ที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัด หรือได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดออกแล้ว แต่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันเริ่มทำประกันภัยนี้
ข้อยกเว้นที่สำคัญ : กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็ง หรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 16-70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 75 ปี) (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
2. รับประกันภัยเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
3. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย
4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต
5. ไม่รับประกันภัยผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือ ประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและ คนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
6. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และบริการก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย
หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 1 เดือน - 15 ปี โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย
2. ไม่รับประกันอาชีพเสี่ยง (อาชีพชั้น 3 และ 4) ดังนี้ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง กรรมกร คนงาน คนงานเหมือง ยาม หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน เกษตรกร ชาวประมง พนักงานติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถยนต์) พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น
3. รับประกันภัยทั้งคนไทยและต่างชาติ
4. รับประกันชาวต่างชาติ และต่างด้าว เฉพาะที่มี Passport (ติดต่อเจ้าหน้าที่ E - mail : MTI_Ecommerce@muangthaiinsurance.com หรือ Line : @mtifriend)
5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้ 1 ฉบับเท่านั้น

หมายเหตุ
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
ผู้เอาประกัน คู่สมรส บุตรคนละ
1. กรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1)
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
1,000,000 500,000 300,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
500,000 250,000 150,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
500,000 250,000 150,000
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากอุบัติเหตุสาธารณะ
2,000,000 1,000,000 600,000
5. การรักษาพยาบาล ต่ออบุัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการุถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
50,000 25,000 15,000
6. กระดูกแตกหักไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
100,000 50,000 30,000
7. เงินชดเชยรายได้รายวัน
กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
1,000 500 300
8. เงินชดเชยรายเดือนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 12 เดือนเหมาจ่าย
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
10,000
(120,000)
8,000
(96,000)
5,000
(60,000)
9. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
(ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน)
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
10,000 5,000 3,000
อายุที่รับประกันภัย 16-65 ปี
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 5,980
อากร 20
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 6,000
อายุที่รับประกันภัย 66-70ปี (กรณีต่ออายุ)
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 12,980
อากร 20
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 13,000


เงื่อนไขการรับประกัน
1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย (บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี
จำนวน 2 คน) กรณีต่ออายุ พิจารณาอายุจากผู้ที่อายุมากกว่าในการจ่ายเบี้ยประกันภัย
2. ไม่รับประกันอาชีพเสี่ยง (อาชีพชั้น 3 และ 4) ดังนี้ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กรรมกร คนงาน คนงานเหมือง ยาม หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน เกษตรกร ชาวประมง พนักงานติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถยนต์) พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น
3. รับประกันภัยทั้งคนไทยและต่างชาติ
4. รับประกันชาวต่างชาติ และต่างด้าว เฉพาะที่มี Passport (ติดต่อเจ้าหน้าที่ E - mail : MTI_Ecommerce@muangthaiinsurance.com หรือ Line : @mtifriend)
5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุผู้เอาประกันต้องมีอายุ 16-65 ปี คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด
 • รับประกันเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป(ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
 • จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันคนละ 1 ฉบับ
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน
1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง70 ปี) โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย
2. ไม่รับประกันอาชีพเสี่ยง (อาชีพชั้น 3 และ4) ดังนี้ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กรรมกร คนงาน คนงานเหมือง ยาม หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน เกษตรกร ชาวประมง พนักงานติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถยนต์) พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น
3. รับประกันภัยทั้งคนไทยและต่างชาติ
4. รับประกันชาวต่างชาติ และต่างด้าว เฉพาะที่มี Passport (ติดต่อเจ้าหน้าที่ E - mail : MTI_Ecommerce@muangthaiinsurance.com หรือ Line : @mtifriend)
5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้ 1 ฉบับเท่านั้น

หมายเหตุ
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. อายุ: ผู้เอาประกันภัยหลัก (บิดาหรือมารดา) อายุ 20 - 70 ปี ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุตรอายุ 5 - 20 ปี คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด
2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
3. ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
4. จำนวนกรมธรรม์สูงสุดต่อคน: ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
icon