บริการสินไหมประกันภัยการเดินทาง
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และ วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง
1. ขั้นตอนการเรียกร้องการขอค่าสินไหมทดแทน

1.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมให้ครบถ้วน
1.2 เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
1.3 ส่งเอกสารมายัง
     ส่วนสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
     252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1.4 เจ้าหน้าที่พิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
1.5 ทำจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

2. ระยะเวลาการรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

ระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาค่าสินไหม นับจากได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง ภายใน 15 วัน

หมายเหตุ :
มาตรฐานการให้บริการดังกล่าว ไม่ใช่ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อสัญญา และไม่เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ใดๆ ที่ออกโดยบริษัทรวมทั้งไม่มีผลบังคับหรือผูกพันใดๆ ตามกฎหมายต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3. เอกสารและขั้นตอนประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยการเดินทาง

กรณีเสียชีวิต
1. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออก
2. สำเนารับรองการเสียชีวิต รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออก
3. สำเนาใบมรณะบัตร รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออก
4. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ รับรองสำเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตรับรองสำเนาโดยผู้รับประโยชน์
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตรับรองสำเนาโดยผู้รับประโยชน์
7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์รับรองสำเนาถูกต้อง
8. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์รับรองสำเนาถูกต้อง
9. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง
10. สำเนาใบรายงานการผ่าศพ (ถ้ามี)
11. สำเนาบัตรรับประกันภัย (ถ้ามี)
12. ภาพข่าว (ถ้ามี)

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง/สูญเสียอวัยวะ
1. ใบรับรองแพทย์ ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
2. รูปถ่ายเต็มตัวและอวัยวะที่สูญเสียของผู้เรียกร้องสิทธิความคุ้มครอง
3. ผลอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์
4. สำเนาประวัติการรักษา
5. สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาบัตรรับประกันภัย (ถ้ามี)
8. ภาพข่าว (ถ้ามี)

การเบิกค่ารักษาพยาบาล
1. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
3. สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาบัตรรับประกันภัย (ถ้ามี)

การบอกเลิกการเดินทาง
1. สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ของผู้เอาประกันภัย หรือญาติ)
3. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือญาติ)
4. เอกสารการยกเลิกการเดินทางของผู้ขนส่ง
5. เอกสารการชดใช้ของผู้ขนส่ง (กรณีผู้ขนส่งเป็นผู้ยกเลิกการเดินทาง)
6. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับแสดงค่ามัดจำหรือค่าจองล่วงหน้าสำหรับการเดินทาง
7. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง

การลดจำนวนวันเดินทาง
1. สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ของผู้เอาประกันภัย หรือญาติ)
3. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย หรือญาติ)
4. เอกสารการชดใช้ของผู้ขนส่ง (กรณีผู้ขนส่งเป็นผู้ยกเลิกการเดินทาง)
5. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับแสดงค่ามัดจำหรือค่าจองล่วงหน้าสำหรับการเดินทาง
6. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง

การจี้โดยสลัดอากาศ
1. สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ตั๋วเครื่องบิน boarding pass
3. หนังสือยืนยันเหตุการณ์จากสายการบิน/ท่าอากาศยานระบุสาเหตุและระยะเวลาของการจี้เครื่องบิน
4. เอกสารชดใช้จากผู้ขนส่ง (ถ้ามี)
5. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง

การล่าช้าของการเดินทาง
1. สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ใบแจ้งและยืนยันการล่าช้าจากผู้ขนส่งอธิบายเหตุผลการล่าช้า
3. เอกสารการชดใช้ของผู้ขนส่ง กรณีเครื่องจักรกลของผู้ขนส่งชำรุด
4. ใบเสร็จรับเงินแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปขณะเดินทางล่าช้า
5. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง

การพลาดต่อเที่ยวบิน
1. สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
2. หนังสือยืนยันเหตุการณ์จากสายการบิน/ท่าอากาศยาน ระบุสาเหตุและระยะเวลาของการพลาดการต่อเที่ยวบิน
3. ตั๋วเครื่องบิน boarding pass
4. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
1. สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
2. บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งความไว้
3. เอกสารยืนยันสูญหายซึ่งออกโดยผู้ขนส่ง ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักที่ผู้เอาประกันภัยพัก
4. เอกสารแสดงการชดใช้ของผู้ขนส่ง ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนัก
5. ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมกระเป๋า
6. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง

การสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว
1. สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
3. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
1. สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
2. เอกสารยืนยันการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางซึ่งออกโดยผู้ขนส่ง
3. ใบเสร็จรับเงินแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปขณะที่กระเป่าเดินทางมาถึงล่าช้า
4. เอกสารแสดงการชดใช้ของผู้ขนส่ง
5. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ใบรับรองแพทย์ (กรณีบาดเจ็บ)
3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล(กรณีบาดเจ็บ)
4. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลภายนอกที่บาดเจ็บรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบาดเจ็บ)
5. ใบเสร็จค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน/ใบเสร็จรับเงินกรณีจำเป็นต้องซื้อทรัพย์สินจากเจ้าของทรัพย์สินนั้น
6. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง

ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน
1. สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
3. เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายสำหรับค่าโทรศัพท์
4. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง

ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง
1. สำเนาหนังสือเดินทางรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
3. ใบเสร็จรับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการเดินทางใหม่
4. สำเนาบัญชีธนาคารรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ :
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา
• กรณีสาเหตุการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เกี่ยวข้องกับคดีความ(ยกเว้นคดีจราจร) กรุณาแนบสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยพนักงานสอบสวน พร้อมผลสรุปคดีประกอบการพิจารณาด้วย

วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

• ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- แจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์ คลิก
- ส่งด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์มาที่
  ส่วนสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

• ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน
- จ่ายเป็นเช็คส่งทางไปรษณีย์
- โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้

4. วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน

หากผู้เอาประกันภัยมีข้อแนะนำ ข้อร้องเรียน ให้ติดต่อ
ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน )
252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

icon