บริการสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และ วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
1. ขั้นตอนการเรียกร้องการขอรับค่าสินไหมทดแทน

1.1 ผู้เอาประกันภัยต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อท่านทราบหรือพบความเสียหาย
1.2 ให้ความร่วมมือในทุกกรณีทั้งทางด้านให้ จัดหา ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่บริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย ตามที่สอบถามรวมทั้งให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อเข้ามาสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพความสูญเสีย ความเสียหาย ประเมินความเสียหาย ฯลฯ
1.3 ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายให้คำแนะนำ
1.4 รีบดำเนินการป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งเก็บทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายไว้เพื่อให้บริษัทตรวจสอบ
1.5 หากความเสียหายที่เกิดขึ้นสงสัยว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่น เช่น โจรกรรม ให้รีบแจ้ง ความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที
1.6 บริษัทพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
1.7 บริษัททำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลที่มีสิทธิรับเงินค่าสินไหมทดแทน หากเหตุการณ์และความเสียหายที่เกิดขึ้นได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
1.8 ให้ความร่วมมือกับบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืน ( Recovery ) จากบุคคลที่ก่อความเสียหาย

การเข้าสำรวจความเสียหาย
• กรณีที่กรมธรรม์ไม่ให้ความคุ้มครอง และบริษัทได้ชี้แจงให้ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและยินยอมโดยที่ไม่ต้องให้เข้าสำรวจความเสียหาย
• กรณีที่ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทตกลงกันว่าไม่ต้องเข้าสำรวจความเสียหาย และลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ส่งเอกสารให้บริษัทเพื่อทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น

2. ระยะเวลาในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ภายใน 15-30 วันทำการ หรือตามที่ตกลงกัน หลังจากที่ลูกค้าหรือผู้มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนลงนามในเอกสารตกลงค่าเสียหายและจัดส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ระยะเวลาดังกล่าว อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
• ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชำระเบี้ยประกันภัยให้บริษัทสำหรับกรมธรรม์ที่เกิดวินาศภัยแล้ว
• กรมธรรม์ไม่มีข้อตกลงว่าด้วย Claim Control Clause หรือ Claim Co-operation Clause
• ต้องไม่มีการประกันภัยร่วม

3. เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทน

กรณีเสียชีวิต
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทน ตามที่บริษัทร้องขอ
2. ใหนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (กรณีเป็นนิติบุคคล ออกไม่เกิน 6 เดือน)
3. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย
4. ใบเสร็จรับเงิน /ใบเสนอราคาซื้อขาย ซ่อมแซม ทรัพย์สิน
5. บันทึกประจำวัน
6. สำเนาโฉนดที่ดิน
7. สำเนาสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ภาพถ่ายความเสียหาย
9. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ :
เอกสารดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ เอกสารที่ใช้ในการประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอาจมีจำนวนมากกว่าที่กล่าวมา ขึ้นอยู่กับ เช่น ลักษณะของความเสียหาย ประเภททรัพย์สินที่เอาประกันภัย/เสียหาย และกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการเรียกร้อง ฯลฯ
อนึ่ง เอกสารอาจมีลักษณะเฉพาะได้ เช่น การประกันภัยทางทะเล เอกสารที่ต้องใช้เช่น Invoice, B/L Packing List เป็นต้น

4. วิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน

• ช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- มาส่งด้วยตนเองที่บริษัท
- ส่งทางไปรษณีย์
- บุคคลที่บริษัทมอบหมาย
- ตามที่ตกลงกัน

  หมายเหตุ :
  ฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน )
  252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

• ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน
- มารับด้วยตนเอง
- จ่ายเป็นเช็คส่งทางไปรษณีย์
- ตามที่ตกลงกัน

icon