ประกันภัยสัตว์เลีัยง เมืองไทยCats & Dogs | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

เมืองไทยCats & Dogs Plus

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
 • ดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณด้วย เมืองไทย Cats & Dogs  Plus
 • คุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก หากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
 • พร้อมดูแลและรับผิดชอบหากสัตว์เลี้ยงของคุณทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

ตารางความคุ้มครองแบบที่ 1 : แผนสำหรับสัตว์เลี้ยงไม่ได้ฝังไมโครชิพ
 
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย 5,000 5,000 5,000 -
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาเดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 20,000 10,000 5,000
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
ต่อการรักษาแต่ละครั้ง
สูงสุดต่อปี

3,000
15,000

2,000
10,000

1,000
5,000 

1,000
5,000 
4. ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงที่สืบเนื่องมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด

ต่อการรักษาแต่ละครั้ง
สูงสุดต่อปี


3,000
15,000


2,000
10,000


1,000
5,000


1,000
5,000
5.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง / ต่อปี) 20,000 15,000 10,000 10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้งต่อปี) 5,000 3,000 2,000 -
7. การฉีดวัคซีน ตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน (สูงสุดต่อปี) 500 - - -
8. ค่าใช่จ่ายในการจัดงานศพ 5,000 3,000 2,000 2,000
9. การฝั่งไมโครชิป (50% ของค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 250 บาท) (เฉพาะแผนที่ฝั่งไมโครชิป) - - - -
เบี้ยประกันรายปี (รวมแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)        
อายุ 3 เดือน - 7 ปี 13,200 8,900 5,600 3,200
 
ตารางความคุ้มครองแบบที่ 2 : แผนสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ฝังไมโครชิพ
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย 5,000 5,000 5,000 -
2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาเดเจ็บจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 30,000 20,000 10,000 5,000
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
ต่อการรักษาแต่ละครั้ง
สูงสุดต่อปี

3,000
15,000

2,000
10,000

1,000
5,000 

1,000
5,000 
4. ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงที่สืบเนื่องมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
ต่อการรักษาแต่ละครั้ง
สูงสุดต่อปี

3,000
15,000

2,000
10,000

1,000
5,000

1,000
5,000
5.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง / ต่อปี)  20,000 15,000 10,000 10,000
6. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้งต่อปี) 5,000 3,000 2,000 -
7. การฉีดวัคซีน ตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน (สูงสุดต่อปี) 500 - - -
8. ค่าใช่จ่ายในการจัดงานศพ 5,000 3,000 2,000 2,000
9. การฝั่งไมโครชิป (50% ของค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 250 บาท) (เฉพาะแผนที่ฝั่งไมโครชิป) 250 250 250 250
เบี้ยประกันรายปี (รวมแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)        
อายุ 3 เดือน - 7 ปี 12,000 8,100 5,200 3,000
เงื่อนไขในการรับประกันภัย
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
 • สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 • สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
 • จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 • ต้องมีไมโครชิพ (กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ)
 • ค่าฝังไมโครชิพให้ความคุ้มครองเฉพาะเมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • กรณีทำประกันแบบฝั่งไมโครชิพ สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝั่งไมโครชิพมาแล้วไม่เกินกว่า 30 วัน
ข้อยกเว้นสำคัญ
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 60 วัน (Waiting Period)ในกรณีขาดต่ออายุให้เริ่มนับ Waiting Period ใหม่
 • ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่เป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่เกิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต ที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 • ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจาก
  - การถูกฆ่าโดยเจตนา ถูกวางยาพิษ ยาโด๊ป หรือถูกกลั่นแกล้ง
  - โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
  - ภาวะโรคขาดอาหาร การอยู่รวมกันที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
  - การผ่าตัด หรือฉีดวัคซีนปลูกฝี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรค
  - ขณะการขนส่ง
 • ไม่คุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทย
 • ไม่คุ้มครองการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ
**รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารที่ใช้ในการขอทำประกัน ต้องครบทุกข้อดังนี้
 • ใบคำขอเอาประกันภัย ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
 • ใบรับรองการตรวจสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
 • สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน  
 • หลักฐานในการฝังไมโครชิพ (สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้ว) สำหรับแบบที่ 1 รับประกันภัยแบบมีไมโครชิพ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
  •  รูปถ่ายของสัตว์เลี้ยง รวมถึงรูปถ่ายที่แสดงจุดเด่น (ตำหนิ) ของสัตว์เลี้ยงนั้น ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ครบทุกรูปดังนี้
   • หน้าตรง
   • เต็มตัวด้านหน้า
   • ด้านข้าง (ซ้ายและขวา)
   • ท้อง
   • ตำหนิ
 • เอกสารเพื่อขอทำประกันภัย เมืองไทย Cats & Dogs Plus
  Download
  .PDF - 0.18 MB
 • ใบคำขอเอาประกันภัย เมืองไทย Cats & Dogs Plus
  Download
  .PDF - 0.21 MB
icon