• เมนูลัด

พ.ร.บ.

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ง่ายๆ แค่ไม่กี่คลิก ซื้อแบบออนไลน์ รอรับกรมธรรม์ที่บ้านได้เลย (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
ความคุ้มครอง  จำนวนเงิน
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 500,000 บาท/คน
2.ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวร 500,000 บาท/คน
3. ค่าสินไหมกรณีสูญเสียอวัยวะ  
 • เสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด 2 ข้าง หรือตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป
 • สูญเสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด (สูญเสีย1 ข้าง)
 • กรณีหูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือ ความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด
 • กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป นิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว
300,000 บาท/คน
250,000 บาท/คน
250,000 บาท/คน

200,000 บาท/คน
4. ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท/ ไม่เกิน 20 วัน
ประเภทรถ เบี้ยประกัน
พ.ร.บ. รถเก๋งส่วนบุคคล 645.21 บาท
พ.ร.บ. รถปิกอัพส่วนบุคคล 967.28 บาท
พ.ร.บ. รถตู้โดยสารส่วนบุคคล 1,182.35 บาท
**โดยยึดราคาตามระบบคำนวณเบี้ยเป็นสำคัญ
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
"ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วันนับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจำนวนเงินดังนี้"

1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (ทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
     (ก) ตาบอด
     (ข) หูหนวก
     (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
     (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
     (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
     (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
     (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
     (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
3. กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมาทุพพลภาพตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน
4. กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
5. กรณีเสียชีวิต ภายหลังการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ตามข้อ 1 รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • One-Stop Service รวดเร็วทันใจในขั้นตอนเดียว ไม่ว่าจะมาด้วยตัวเอง หรือโทรผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม.ทั่วประเทศ
 • ทาง Call Center โทร. 1484 ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ ทันที 
 • ต่ออายุประกันออนไลน์ คลิกที่นี่

อู่ออนไลน์ (Online Garage)
 • สะดวก
รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหาย ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว
 • ประหยัดเวลา
นำรถเข้าตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ใกล้บ้าน ที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทยประกันภัย
 • รับประกันคุณภาพ
ด้วยอู่ที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศมากกว่า 400 แห่ง 
 • ใบคำขอ พ.ร.บ.
  Download
  .PDF - 0.20 MB
icon