• เมนูลัด

เมืองไทย Smile Cancer Plus

หมดกังวลโรคร้าย คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น สูงสุด 160% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ในปีต่ออายุกรมธรรม์
จุดเด่น
1. เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,410 บาท เฉลี่ยเพียงวันละ 4 บาท
2. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ สูงสุด 960,000 บาท
3. รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้นสูงสุด 160% เมื่อต่ออายุกรมธรรม์
4. รับเงินเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็ง สูงสุด 200,000 บาท
5. สามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระ ไปหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ สูงสุด 25,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 
แผนความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. เงินชดเชยแบบเหมาจ่าย เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งทุกระยะ (รวมมะเร็งผิวหนังประเภท “เมลลาโนมา”) (โรคมะเร็งก่อนระยะลุกลามหรือโรคมะเร็งระยะลุกลามตามคำนิยามที่กำหนดไว้)      
ปีที่ 1 200,000 400,000 600,000
ปีที่ 2-3 เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย 120%   480,000 720,000
ปีที่ 4 - 5 เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย 140%   560,000 840,000
ปีที่ 6 เป็นต้นไป เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย 160%   640,000 960,000
2. การจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง 50,000 100,000 200,000
อายุ (ปี)
อายุการรับประกัน (ช/ญ เบี้ยเดียวกัน)
เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) : บาท
15-34 1,410 3,736 5,716
35-39 1,555 3,866 5,913
40-44 2,130 5,163 7,954
45-49 3,060 6,385 9,891
50-54 4,340 10,360 16,368
55-59 5,560 13,388 21,164
60-65 (กรณีต่ออายุ) 7,560 18,606 29,099
ข้อยกเว้นที่สำคัญ :
1.โรคเอดส์ (AIDS)
2.โรคมะเร็งผิวหนังตามคำนิยาม
3.บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
4.การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period) 90 วัน นับจากวันที่ข้อตกลงคุ้มครองการประกันภัยโรคมะเร็งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก

เงื่อนไขการรับประกัน :
1.แผนประกันภัยนี้สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 59 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ถึงอายุ 65 ปีบริบูรณ์
2.ประกันโรคมะเร็งสามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการได้ตั้งแต่ 200,000 – 600,000 บาท
3.ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันโรคมะเร็งกับบริษัทฯ รวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน (พิจารณาจากทุนประกันภัยในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 รวมกัน และรวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยโรงมะเร็งอื่น ๆ ที่ทำกับบริษัทฯ)
4.ข้อมูลในนี้เป็นเพียงข้อมูลสรุปเบื้องต้น ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อกำหนดและรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้เท่านั้น

อาชีพที่ไม่รับประกัน ดังนี้
1. พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่  
2. พนักงานในโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย 
3. พนักงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
4. พนักงานในโรงงานปิโตรเลียม
5. พนักงานในโรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
6. พนักงาน/ คนงาน ในเหมืองนิกเกิล
7. ทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)  

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
 

สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้ เจ็บป่วยเมื่อไหร่ไม่ต้องเครียดเรื่องค่ารักษา คุ้มครองรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงสุดถึง 800,000 บาท ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจาก อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย คุ้มครอง ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการแพทย์ พร้อมโปรโมชั่น 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
 6,000 บาท ขึ้นไป  6 หรือ 10 เดือน
 
 • ต่อที่ 2 รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม รับโค้ดส่วนลด Shopee
 1,000 - 3,000 บาท  200 บาท
 3,001 - 5,000 บาท  500 บาท
 5,001 - 7,000 บาท  800 บาท
 7,001 บาท เป็นต้นไป  1,000 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ เมืองไทย Smile Cancer, เมืองไทย Smile Cancer Plus
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกัน ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอเอาประกันภัย เมืองไทย Smile Cancer Plus
  Download
  .PDF - 2.33 MB
icon