เมืองไทย Smile Cancer

หมดกังวลโรคร้าย คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ
จุดเด่น
1. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดสูงสุดรวม 700,000 บาท
2. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ทั้งระยะไม่แพร่กระจาย และระยะแพร่กระจาย) เต็มทุนประกันภัย
3. คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง “เมลลาโนมา” เต็มทุนประกันภัย (คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังชนิดอื่น 20% ของทุนประกันภัย)
4. ทำประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
5. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง
 
แผนความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
โรคมะเร็งทุกระยะ รวมมะเร็งผิวหนังประเภท “เมลลาโนมา” 200,000 450,000 700,000
โรคมะเร็งผิวหนัง ที่ไม่ใช่ “เมลลาโนมา” 40,000 90,000 140,000
อายุ (ปี)
อายุการรับประกัน (ช/ญ เบี้ยเดียวกัน)
เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) : บาท
15-34 1,015 2,284 3,553
35-39 1,124 2,526 3,929
40-44 1,510 3,396 5,283
45-49 1,875 4,218 6,561
50-54 3,057 6,877 10,697
55-59 3,959 8,908 13,855
60-65 (กรณีต่ออายุ) 5,421 12,195 18,969
ข้อยกเว้น
1. โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นมะเร็งสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.
2. กรณีที่มีหลักฐานทางพยาธิแพทย์ระบุว่าเริ่มเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนเอาประกันภัย
3. เป็นมะเร็งภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากวันที่เริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก

เงื่อนไขการรับประกัน
  • ผู้เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี
  • บริษัทรับรองการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 65 ปี โดยเบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
  • สามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการได้ตั้งแต่ 200,000 – 700,000 บาท (ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งกับบริษัทรวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย ตามใบคำขอเอาประกันภัยที่ได้ระบุรายละเอียดครบถ้วน

อาชีพที่ไม่รับประกัน ดังนี้
1. พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่  
2. พนักงานในโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย 
3. พนักงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
4. พนักงานในโรงงานปิโตรเลียม
5. พนักงานในโรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
6. พนักงาน/ คนงาน ในเหมืองนิกเกิล
7. ทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)  

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
  • ใบคำขอ เมืองไทย Smile Cancer
    Download
    .PDF - 0.18 MB