ประกันเดินทางต่างประเทศ

เลือกตามใจได้ตามโซน AEC, Asia, เชงเก้น หรือทั่วโลก รับกรมธรรม์ทางอีเมล ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ไม่ต้องรอ มี 3 แผนให้เลือก Lite Plan : ใช้ยื่นขอแค่วีซ่า / Smart Plan : เลือกความคุ้มครองเท่าที่จำเป็น Extra Plan : คุ้มครองครอบคลุมครบถ้วน(ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
เปรียบเทียบรายละเอียดความคุ้มครอง Happy Mile Travel
Lite Plan Extra Plan
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ / /
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ / /
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
    ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ ภูมิลำเนา
/ /
4. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดย อัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) / /
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง   /
6. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง   /
7. การสูญเสีย หรือความเสียหายของ กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว   /
8. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง   /
9. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง   /
10. การจี้เครื่องบิน   /*
11. การพลาดต่อเที่ยวบิน   /*
12. การสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว   /*
13. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก   /*
14. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน   /*
15. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารเดินทาง   /
* ไม่คุ้มครองในกลุ่มประเทศ AEC    
หมายเหตุ   ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบความคุ้มครอง เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
ความคุ้มครองต่อการเดินทาง 1 ครั้ง Lite Plan
worldwide /schengen Asia AEC
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1
ล้าน
2
ล้าน
3
ล้าน
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1
ล้าน
1.5
ล้าน
2
ล้าน
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
   ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับภูมิลำเนา
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
4. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดย
อัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)
/ / / / / / / / /

 
ระยะเวลาเอาประกันภัย Lite Plan : เบี้ยประกันภัย (บาท)
worldwide /schengen Asia AEC
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1-4 วัน 300 600 1,000 230 400 603 160 230 297
5–6 วัน 407 795 1,311 289 525 849 217 305 392
7–8 วัน 464 883 1,449 340 649 1,060 278 387 497
9-10 วัน 522 988 1,608 400 750 1,182 317 438 560
11-14 วัน 655 1,263 2,074 500 950 1,450 393 537 681
15-21 วัน 807 1,504 2,455 660 1,200 1,721 487 659 830
22-31 วัน 1,039 1,923 3,103 850 1,367 2,209 645 862 1,080
32-40 วัน 1,291 2,348 3,758 1,100 1,900 2,947 901 1,183 1,465
41-50 วัน 1,429 2,661 4,351 1,300 2,200 3,500 995 1,327 1,659
51-60 วัน 1,646 3,164 5,188 1,500 2,750 3,980 1,150 1,560 1,971
61-70 วัน 1,848 3,520 5,749 1,700 3,100 4,900 1,355 1,800 2,246
71-80 วัน 1,983 3,790 6,199 1,800 3,400 5,300 1,444 1,936 2,428
81-90 วัน 2,118 4,060 6,649 2,000 3,750 5,900 1,540 2,081 2,623
91-120 วัน 2,427 4,559 7,403 2,200 4,200 6,300 1,905 2,466 3,026
121-150 วัน 2,698 4,979 8,103 2,600 4,600 7,250 2,065 2,711 3,356
151-180 วัน 3,019 5,502 8,865 2,900 5,200 7,900 2,272 3,025 3,778
1 ปี 3,357 6,280 10,249 3,200 5,500 8,600 2,528 3,364 4,201

**เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว
 

ความคุ้มครองต่อการเดินทาง 1 ครั้ง Extra Plan
worldwide /schengen Asia AEC
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหต 1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1
ล้าน
2
ล้าน
3
ล้าน
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1.5
ล้าน
3
ล้าน
5
ล้าน
1
ล้าน
1.5
ล้าน
2
ล้าน
3. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว - 3,000 5,000 - 3,000 5,000 - - -
4. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง 3,000  8,000  10,000  3,000 8,000 10,000 1,000  2,000  3,000 
5. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว 15,000 30,000 50,000 15,000 30,000 50,000 5,000 7,000 9,000
6. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 5,000 15,000 25,000 5,000 15,000 25,000 3,000  5,000 7,000
7. การพลาดการต่อเที่ยวบิน 5,000 9,000 15,000 5,000 9,000 15,000 - - -
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง 5,000 15,000 25,000 5,000 15,000 25,000 3,000  5,000 7,000
9. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 15,000 30,000 50,000 15,000 30,000 50,000 - 2,000 3,500
10. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง 20,000 50,000 100,000 20,000 50,000 100,000 5,000 10,000 15,000
11. การจี้เครื่องบิน 30,000 60,000 100,000 30,000 60,000 100,000 - - -
12. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 500,000 1.5
ล้าน
3
ล้าน
500,000 1.5
ล้าน
3
ล้าน
- - -
13.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา
 ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
30
ล้าน
14. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) / / / / / / / / /
15.ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน - 1,500 2,500 - 1,500 2,500 - - -

 
ระยะเวลาเอาประกันภัย Extra Plan : เบี้ยประกันภัย (บาท)
worldwide /schengen Asia AEC
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1-4 วัน 360 721 1,201 270 550 680 173 246 319
5–6 วัน 493 977 1,618 375 735 1,045 231 329 426
7–8 วัน 561 1,107 1,831 470 900 1,400 296 419 542
9-10 วัน 629 1,238 2,045 530 1,000 1,600 337 473 609
11-14 วัน 810 1,590 2,623 660 1,200 2,000 416 577 737
15-21 วัน 967 1,889 3,112 795 1,500 2,400 516 708 900
22-31 วัน 1,206 2,321 3,783 1,000 1,800 3,000 682 926 1,169
32-40 วัน 1,509 2,918 4,787 1,350 2,500 4,100 951 1,269 1,586
41-50 วัน 1,776 3,456 5,685 1,600 3,000 5,000 1,053 1,427 1,799
51-60 วัน 2,135 4,200 7,000 1,950 3,800 5,700 1,216 1,674 2,131
61-70 วัน 2,465 4,860 8,100 2,200 4,400 6,800 1,429 1,928 2,427
71-80 วัน 2,646 5,280 8,800 2,400 4,800 7,800 1,523 2,072 2,620
81-90 วัน 2,850 5,700 9,500 2,600 5,300 8,000 1,626 2,229 2,831
91-120 วัน 3,171 6,099 10,100 3,000 5,700 9,500 2,003 2,635 3,266
121-150 วัน 3,422 6,607 10,833 3,200 6,300 10,300 2,180 2,908 3,634
151-180 วัน 3,694 7,160 11,756 3,500 6,900 11,300 2,404 3,255 4,102
1 ปี 4,192 8,129 13,353 4,000 7,700 12,700 2,673 3,616 4,556

**เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว
 

สรุปความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ( ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง มีความพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิต และแพทย์ได้วินิจฉัยแล้ว )
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ หมายถึง คุ้มครองการเจ็บป่วย รวมถึงการบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งผู้ป่วยนอก/ใน ยกเว้นโรคประจำตัว และโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง
3. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว หมายถึง เนื่องจากถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ โจรกรรม หรือถูกกรีดกระเป๋า ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ โดยจะคุ้มครองเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือดราฟท์ ทั้งนี้ไม่รวมถึงบัตรเครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง ใบหุ้น ตั๋วเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท และต้องแจ้งความกับตำรวจภายใน 24 ชม. ( ไม่คุ้มครองกรณีหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัย ทำหายโดยไม่รู้ตัว ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม ถูกจับกุม หลบหนีการจับกุม หรือตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด )
4. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง หมายถึง ชดเชยค่าใช้จ่าย (ค่าขอเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าที่พักที่ต้องจ่ายเพิ่ม แต่ไม่เกินวงเงินที่คุ้มครอง) เพื่อขอรับหนังสือเดินทาง วีซ่า ตั๋วเดินทางใหม่แทนเอกสารที่สูญหายจากการถูกจี้ ปล้น ชิงทรัพย์ โจรกรรม ถูกกรีดกระเป๋า หรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ โดยต้องแจ้งความกับตำรวจภายใน 24 ชม. ไม่คุ้มครองกรณีหลงลืม ทำหายโดยไม่รู้ตัว
5. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว หมายถึง คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายใน อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม การถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะในห้องพักที่ล็อกไว้
6. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง หมายถึง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของผู้ขนส่ง ทำให้กระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าเกินกว่า 8 ชั่วโมง หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้มาถึงจุดหมายปลายทาง โดยบริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้า หรือเครื่องแต่งกายที่จำเป็นและต้องใช้เร่งด่วน
7. การพลาดการต่อเที่ยวบิน หมายถึง เนื่องจากการล่าช้าของการมาถึงของเที่ยวบิน รถไฟ หรือเที่ยวเรือ มายังจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางนั้น ทำให้พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศ และไม่สามารถหายานพาหนะอื่นทดแทนได้ภายใน 8 ชั่วโมง จะชดเชยค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม โดยเก็บใบเสร็จรับเงิน และขอหนังสือรับรองจากสายการบิน
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง หมายถึง ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเดินทางถูกเลื่อนออกไปมากกว่า 6 ชั่วโมงจากกำหนดการ สาเหตุจากสภาพอากาศเลวร้าย ยานพาหนะของผู้ขนส่งเกิดชำรุด หรือมีการประท้วงนัดหยุดงาน
9. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง หมายถึง ชดเชยค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง (แต่ไม่เกินวงเงินที่คุ้มครอง) สำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ
10. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง หมายถึง ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายล่วงหน้า เพื่อเป็นค่าเดินทางหรือค่าที่พัก อันเนื่องมาจากการต้องยกเลิกการเดินทาง สาเหตุจากการเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร รวมถึงผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย มีการประท้วง หรือนัดหยุดงาน
11. การจี้เครื่องบิน หมายถึง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นตัวประกัน ในเหตุการณ์จี้เครื่องบินระหว่างการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมงติดต่อกัน บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยสำหรับทุก 24 ชั่วโมง แต่ไม่เกินวงเงินที่คุ้มครอง
12. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หมายถึง คุ้มครองความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย ในระหว่างการเดินทาง
13. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา เมื่อได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง มีผลให้เสียชีวิตภายใน 30 วันนับจากวันที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย
14. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน หมายถึง เฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อโทร.ติดต่อบริษัท Allianz Global Assistance เท่านั้น
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) หมายถึง การขยายระยะเวลาวันสิ้นสุดความคุ้มครอง กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย เช่น จลาจล ประท้วง ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับได้ตามกำหนด

ข้อแนะนำกรณีที่ต้องการใช้เป็นเอกสารในการยื่นขอ VISA
1. กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ (เอกสารที่นำไปยื่น VISA จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
2. เมื่อซื้อประกันออนไลน์สำเร็จ ระบบจะส่งกรมธรรม์ให้ทางอีเมลทันที 
3. สามารถปริ้นท์เอกสารแนบในอีเมลเพื่อนำไปยื่นขอ VISA ได้ เพราะเราเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้นให้การรับรอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทาง
2. ทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1-70 ปี
3. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
4. สามารถเลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี
5. ให้ความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว ทั้งการประกันแบบรายเที่ยวและแบบรายปี
      
ด้วยแผนประกันภัย เมืองไทย Happy Mile Travel ท่านจะได้รับบริการความช่วยเหลือในการเดินทางจาก Allianz Global Assistance ภายใต้การบริหาร ของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.ที่มีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือทั่วโลก และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อประเทศใน ASIA
ส่วนที่ 1 การแบ่งประเทศในทวีปเอเชีย
1. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเอเชียอาคเนย์ (Southeast Asia) ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และติมอร์เลสเต
2. เอเชียตะวันออก (East Asia) ได้แก่ จีน มองโกเลีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
3. เอเชียใต้ (South Asia) ได้แก่ อินเดีย บังกลาเทศ เนปาล ศรีลังกา ภูฎาน และมัลดีฟส์
4. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (Southwest Asia) ได้แก่ จอร์แดน คูเวต กาตาร์ โอมาน ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน และไซปรัส
5. เอเชียกลาง ได้แก่ ทาจิกิสถาน คาซัคสถาน เติร์กเมนิสถาน เคอร์กิสถาน และอยู่ในทวีปยุโรป จอร์เจีย อาร์เมเนีย 

ส่วนที่ 2 ประเทศที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองพิเศษของประเทศอื่น (จีน) 
ไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า

ส่วนที่ 3 ประเทศที่เป็นข้อยกเว้นในกธ.เดินทางต่างประเทศ สำหรับการเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ 
เกาหลีเหนือ ปากีสถาน อัฟกานิสถาน อิหร่าน อิรัก อิสราเอล เลบานอน ซีเรีย อุซเบกิสถาน และปาเลสไตน์

รายชื่อประเทศกลุ่ม AEC
1. บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
2. กัมพูชา (Cambodia)
3. อินโดนีเซีย (Indonesia)
4. ลาว (Laos)
5. มาเลเซีย (Malaysia)
6. เมียนมาร์ (Myanmar)
7. ฟิลิปปินส์ (Philippines)
8. สิงคโปร์ (Singapore)
9. เวียดนาม (Vietnam)
10. ไทย (Thailand)

รายชื่อประเทศยกเว้น 22 ประเทศ
เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, ซูดาน, บุรุนดี, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, รวันดา, ลิเบีย, เลบานอน, ไลบีเรีย, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อุซเบกิสถาน, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, แองโกลา, แอลจีเรีย และเฮติ

หมายเหตุ     
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Allianz Global Assistance
(ภายใต้การบริหารของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.)
 • บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า สภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำด้านการแพทย์
 • บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล แพทย์ คลินิก
 • บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย
 • บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
 • ให้คำแนะนำเมื่อทรัพย์สิน/หนังสือเดินทาง เกิดสูญหาย
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุล
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสำนักกฎหมาย
 • ติดต่อเพื่อขอรับบริการโทร.02-342-3214

   
แจ้งเคลมออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ใบคำขอ เมืองไทย Happy Mile Travel
  Download
  .PDF - 0.86 MB
 • Cliam Form เมือไทย Happy Mile Travel
  Download
  .PDF - 8.60 MB