• เมนูลัด

ประกันภัยคนรักกีฬา

ประกันภัยคนรักกีฬา พร้อมคุ้มครองแฟนกีฬาทุกขอบสนามทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
P.A.100

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
(ยกเว้น กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)

5,000
เบี้ยประกันภัยรวมรายปี 100

 

รายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
P.A.399 P.A.999

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

100,000 300,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุสาธารณะ (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) 100,000 300,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ขณะเข้าชมการแข่งขันกีฬา (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1) 100,000 300,000
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูกฆาตกรรม หรือการถูกทำร้ายร่างกาย 30,000 50,000
5. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 30,000 50,000

6. การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตกรรม
หรือการถูกทำร้ายร่างกาย) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน

5,000
ต่ออุบัติเหตุ
แต่ละครั้ง
10,000
ต่ออุบัติเหตุ
แต่ละครั้ง

7. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล
อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ชดเชยวันละ

ไม่คุ้มครอง 1,000

8. ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
การถูกฆาตกรรมหรือการถูกทำร้ายร่างกาย) จ่ายตามตารางที่ระบุในกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน

ไม่คุ้มครอง 5,000
ตลอดระยะเวลา
เอาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยสุทธิรายปี 379 979
อากร 20 20
เบี้ยประกันภัยรวมรายปี 399 999
เงื่อนไขการรับประกัน P.A.100
1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด
2. รับประกันภัยเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยมีเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาสูติบัตรประกอบการสมัครทำประกันภัย
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้องรัง
   โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
4. จำกัดผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์เท่านั้น โดยนับจำนวนรวมกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ
   ไมโครอินชัวรันส์ทั้งหมดที่มีผลคุ้มครองอยู่ หากมีการซื้อเกินจะได้รับความคุ้มครอง 2 กรมธรรม์แรกเท่านั้น และกรมธรรม์ฉบับหลังจะคืน
   เบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

ตัวอย่างข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัย 100 ไมโครอินชัวรันส์ โดยย่อ    
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
      - การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
      - การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
      - การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
      - การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่มาจากอุบัติเหตุ
      - สงคราม การรวมตัวเพื่อต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การก่อการ้าย อาวุธนิวเคลียร์
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
      - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม
      - ขณะผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

  เงื่อนไขการรับประกัน P.A.399 และ P.A.999
1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 16-65 ปี การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด
2. รับประกันภัยผู้มีสัญชาติไทย และชาวต่างชาติที่ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัยดังนี้
      - ชาวไทย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      - ชาวต่างชาติ สำเนา Passport และ Work Permit ที่มีผลบังคับ
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้องรัง
   โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
4. จำกัดผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น

ตัวอย่างข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล P.A.399 และ P.A.999 โดยย่อ    
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
      - การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
      - การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
      - การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
      - การปวดหลังที่มิได้มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุโดยตรง
      - การรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุตุ
      - การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
      - การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรคหรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่มาจากอุบัติเหตุ
      - สงคราม การรวมตัวเพื่อต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การก่อการ้าย อาวุธนิวเคลียร์
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
      - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
      - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม
      - ขณะผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครร
      - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งขันกีฬาทุกชนิด
      - ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย เล่นบันจี้จั๊มพ์
        ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
  • ใบคำขอประกันภัยคนรักกีฬา
    Download
    .PDF - 0.08 MB
icon