ประกันสำหรับครอบครัว

ยิ้มได้...ทุกที่ ทุกเวลา ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ, รับประกันพ่อแม่อายุ 16 – 65 ปี และบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี 2 คน, ทุนประกันภัยสูงสุด 2,000,000 บาท, คุ้มครองทุกที่ ทุกเวลา, อุ่นใจกับเงินชดเชยรายได้กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล, ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ กว่า 280 แห่งทั่วประเทศ
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
ผู้เอาประกัน คู่สมรส บุตรคนละ
1. กรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1)
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
1,000,000 500,000 300,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
500,000 250,000 150,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
500,000 250,000 150,000
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากอุบัติเหตุสาธารณะ
2,000,000 1,000,000 600,000
5. การรักษาพยาบาล ต่ออบุัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการุถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
50,000 25,000 15,000
6. กระดูกแตกหักไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
100,000 50,000 30,000
7. เงินชดเชยรายได้รายวัน
กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
1,000 500 300
8. เงินชดเชยรายเดือนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 12 เดือนเหมาจ่าย
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
10,000
(120,000)
8,000
(96,000)
5,000
(60,000)
9. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
(ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน)
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
10,000 5,000 3,000
อายุที่รับประกันภัย 16-65 ปี
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 5,980
อากร 20
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 6,000
อายุที่รับประกันภัย 66-70ปี (กรณีต่ออายุ)
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 12,980
อากร 20
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 13,000
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย (บุตรอายุไม่เกิน 20 ปี
จำนวน 2 คน) กรณีต่ออายุ พิจารณาอายุจากผู้ที่อายุมากกว่าในการจ่ายเบี้ยประกันภัย
2. ไม่รับประกันอาชีพเสี่ยง (อาชีพชั้น 3 และ 4) ดังนี้ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กรรมกร คนงาน คนงานเหมือง ยาม หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน เกษตรกร ชาวประมง พนักงานติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถยนต์) พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น
3. รับประกันภัยทั้งคนไทยและต่างชาติ
4. รับประกันชาวต่างชาติ และต่างด้าว เฉพาะที่มี Passport
5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
  • Cliam Form Happy Family
    Download
    .PDF - 0.14 MB
  • ใบคำขอ เมืองไทย Happy Family
    Download
    .PDF - 0.12 MB