• เมนูลัด

ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

คุ้มครองภัยหลัก
1. ภัยจากไฟไหม้
2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ภัยจากระเบิด
4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
5. ภัยจากอากาศยาน
6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครอง กรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน ระบบดับเพลิง
** คุ้มครองตามทุนประกันภัย

คุ้มครองภัยธรรมชาติ
1. ภัยจากลมพายุ
2. ภัยจากน้ำท่วม
3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
4. ภัยจากลูกเห็บ
** คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

นอกจากนี้ กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีบ้านอยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครองข้างต้น โดยพิจารณาตามตารางดังนี้
 
ตารางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าเช่าที่อยู่ชั่วคราว
 
โครงสร้างอาคาร มูลค่าความเสียหายเมื่อเทียบกับมูลค่าการก่อสร้างใหม่
เสียหายทั้งหมด 100% เสียหายเกินกว่าร้อยละ 50
คอนกรีต > 80% จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ครึ่งตึก ครึ่งไม้ จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 500 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 500 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
อัตราเบี้ยประกันภัย(รวมภาษี อากร ) สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
รวมภัยบ้านอยู่อาศัย (เฉพาะบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์)
สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ผนังครึ่งตึกครึ่งไม้)
ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
100,000 645.21 2,600,000 2,593.68 100,000 645.21 2,600,000 6,029.45
200,000 645.21 2,700,000 2,689.98 200,000 645.21 2,700,000 6,257.36
300,000 645.21 2,800,000 2,785.21 300,000 790.73 2,800,000 6,485.27
400,000 645.21 2,900,000 2,880.44 400,000 1,018.64 2,900,000 6,712.11
500,000 645.21 3,000,000 2,976.74 500,000 1,246.55 3,000,000 6,940.02
600,000 681.59 3,100,000 3,071.97 600,000 1,474.46 3,100,000 7,167.93
700,000 776.82 3,200,000 3,167.20 700,000 1,702.37 3,200,000 7,395.84
800,000 873.12 3,300,000 3,263.50 800,000 1,930.28 3,300,000 7,623.75
900,000 968.35 3,400,000 3,358.73 900,000 2,158.19 3,400,000 7,851.66
1,000,000 1,063.58 3,500,000 3,453.96 1,000,000 2,385.03 3,500,000 8,079.57
1,100,000 1,159.88 3,600,000 3,550.26 1,100,000 2,612.94 3,600,000 8,306.41
1,200,000 1,255.11 3,700,000 3,645.49 1,200,000 2,840.85 3,700,000 8,534.32
1,300,000 1,351.41 3,800,000 3,740.72 1,300,000 3,068.76 3,800,000 8,762.23
1,400,000 1,446.64 3,900,000 3,837.02 1,400,000 3,296.67 3,900,000 8,990.14
1,500,000 1,541.87 4,000,000 3,932.25 1,500,000 3,524.58 4,000,000 9,218.05
1,600,000 1,638.17 4,100,000 4,027.48 1,600,000 3,751.42 4,100,000 9,445.96
1,700,000 1,733.40 4,200,000 4,123.78 1,700,000 3,979.33 4,200,000 9,673.87
1,800,000 1,828.63 4,300,000 4,219.01 1,800,000 4,207.24 4,300,000 9,900.71
1,900,000 1,924.93 4,400,000 4,315.31 1,900,000 4,435.15 4,400,000 10,128.62
2,000,000 2,020.16 4,500,000 4,410.54 2,000,000 4,663.06 4,500,000 10,356.53
2,100,000 2,115.39 4,600,000 4,505.77 2,100,000 4,890.97 4,600,000 10,584.44
2,200,000 2,211.69 4,700,000 4,602.07 2,200,000 5,118.88 4,700,000 10,812.35
2,300,000 2,306.92 4,800,000 4,697.30 2,300,000 5,345.72 4,800,000 11,040.26
2,400,000 2,402.15 4,900,000 4,792.53 2,400,000 5,573.63 4,900,000 11,267.10
2,500,000 2,498.45 5,000,000 4,888.83 2,500,000 5,801.54 5,000,000 11,495.01
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากภัยสงคราม การกบฏ การปฏิวัติ รัฐประหาร การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน การจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
2. กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการแผ่รังสี การแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบนิวเคลียร์ใด ๆ ก็ตาม
3. ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เงิน ทองคำ อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง แบบพิมพ์ แม่พิมพ์ หลักทรัพย์ เอกสารธุรกิจ เอกสารสำคัญต่าง ๆ แสตมป์ ธนบัตร เงินตรา ยานพาหนะทุกชนิด ต้นไม้ สนามหญ้า การตกแต่งสวน
4. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร การรั่วของกระแสไฟฟ้า การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ
5. ความเสียหายจากการเผาทำลายทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

หมายเหตุ
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
 

ประกันอัคคีภัยบ้านที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินภายใน จากไฟไหม้ ภัยธรรมธรรมชาติ วางแผนคุ้มครองให้เรื่องหนัก กลายเป็นเบา ซื้อประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยออนไลน์วันนี้ รับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน แบบไม่มีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ให้คุณได้มั่นใจในความคุ้มครอง แบบชิวๆ สบายกระเป๋าได้แล้ววันนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เบี้ยประกันภัยรวม รับโค้ดส่วนลด Shopee
 ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย  1,000 - 3,000 บาท  200 บาท
 3,001 - 5,000 บาท  500 บาท
 5,001 - 7,000 บาท  800 บาท
 7,001 บาท เป็นต้นไป  1,000 บาท


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2563
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกัน ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • ใบคำขอ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
  Download
  .PDF - 0.19 MB
icon