• เมนูลัด

เมืองไทยCats & Dogs

แทนความห่วงใย ให้เพื่อนแท้ตัวน้อย ไม่ต้องกังวล กับความซนความซ่าอีกต่อไป ด้วยประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,600 บาท
มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
 • เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 • ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
 • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
 • ค่าวัคซีนป้องกันโรค (เฉพาะแผน 1-3)

ตารางความคุ้มครองแบบที่ 1 : รับประกันภัยแบบมีไมโครชิพ
 
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย 20,000 10,000 10,000 10,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 5,000 3,000 2,000
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
3,000
สูงสุด 15,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
4. ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี)  
  4.1 ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี) 10,000 10,000 10,000 10,000
   4.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี) 1,000 1,000 1,000 1,000
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้งต่อปี) 25,000 10,000 10,000 5,000
6. ค่าฉัดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (ต่อปี) 500 500 500 0
7. ค่าฝังไมโครชิพ (จ่าย 50% ของค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกินต่อปี)
* คุ้มครองเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน ก่อนทำประกันภัย
250 250 250 250
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 6,049.77 4,281.07 3,536.40 2,419.91
อากร (0.4%) 25.00 18.00 15.00 10.00
ภาษี (7%) 425.23 300.93 248.60 170.09
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 6,500 4,600 3,800 2,600
 
ตารางความคุ้มครองแบบที่ 2 : รับประกันภัยแบบไม่มีไมโครชิพ
 
ความคุ้มครอง แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย 20,000 10,000 10,000 10,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 5,000 3,000 2,000
3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย ; ต่อการรักษาแต่ละครั้ง 5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
5,000
สูงสุด 25,000 / ปี
3,000
สูงสุด 15,000 / ปี
1,000
สูงสุด 5,000 / ปี
4. ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี)  
  4.1 ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก

       อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี)

10,000 10,000 10,000 10,000
  4.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
       อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ต่อครั้งต่อปี)
1,000 1,000 1,000 1,000
5. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้งต่อปี) 25,000 10,000 10,000 5,000
6. ค่าฉัดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (ต่อปี) 500 500 500 0
7. ค่าฝังไมโครชิพ (จ่าย 50% ของค่าใช้จ่ายจริง ไม่เกินต่อปี) ไม่คุ้มครอง
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 6,701.97 4,747.36 4,001.69 2,605.82
อากร (0.4%) 27.00 19.00 17.00 11.00
ภาษี (7%) 471.03 333.64 281.31 183.18
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 7,200 5,100 4,300 2,800
เงื่อนไขในการรับประกันภัย
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
 • สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 • สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
 • จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 • กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน
ข้อยกเว้นสำคัญ
 • การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยใหม่เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 • การถูกฆ่าโดยเจตนา ถูกวางยาพิษ หรือถูกกลั่นแกล้ง
 • โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
 • ภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารสัตว์ไม่ถูกสุขลักษณะ
 • การอยู่รวมกันที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
**รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ใบคำขอ เมืองไทย Cats & Dogs ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
  Download
  .PDF - 0.20 MB
icon