• เมนูลัด

เมืองไทย ปั่นดียกกำลัง8

ถูกใจนักปั่น ให้ความคุ้มครองทั้งคุณและจักรยาน รวมทั้งคู่กรณี ครอบคลุมรายการสำคัญถึง 8 รายการ
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1)(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000 100,000 100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (อ.บ.1)
(จ่ายเพิ่มจากข้อ 1 อีก)
200,000 200,000 200,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ ทำร้ายร่างกายโดยเจตน และการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,000 10,000 10,000
4. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ
ในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย  (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,000 10,000 10,000
5. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่
รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,000 10,000 10,000
6. ผลประโยชน์ความคุ้มครองรถจักรยานเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะ
ขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย
15,000 25,000 35,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน / ครั้ง)
500 500 500
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 1,388 1,588 1,788
เงื่อนไขการรับประกันภัย
ท่านจะได้รับ P.A. Medical Card
 • อายุผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย
 • อายุรถจักรยาน 1-3 ปี
 • อาชีพไม่รับประกันอาชีพดังต่อไปนี้ พนักงานส่งเอกสาร / คนขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง / พนักงานขับรถรับจ้างทั่วไป หรือรถโดยสารประจำทาง, รถแท็กซี่ / คนงานก่อสร้าง / กรรมกร / ลูกเรือ / ชาวประมง
เอกสารที่ใช้ในการขอทำประกันภัย
 • ใบคำขอเอาประกันภัย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ภาพถ่ายรถจักรยานเต็มคัน (ด้านใด ด้านหนึ่ง)
 • ใบเสร็จที่แสดงราคาซื้อจักรยาน (ราคาสินค้าใหม่)
 • ใบเสร็จแสดงราคาของตกแต่งเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
 • ใบคำขอ เมืองไทย ปั่นดี ยกกำลัง 8
  Download
  .PDF - 0.12 MB
icon