MUANGTHAI
INSURANCE
CONNECT
YOUR SMILE
  • ประกันเดินทาง

ประกันเดินทางภายในประเทศ

ครอบคลุมทุกรูปแบบการเดินทาง เช่น รถส่วนตัว รถสาธารณะ รถตู้ เครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ เมื่อทำประกันภัยการเดินทาง แถมฟรีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เบี้ยเริ่มต้นเพียง 48 บาท/Trip

ช่วงอายุ 1 ปี - 60 ปี
วันที่เดินทาง
ถึง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
-
วัน
จำนวนผู้เอาประกัน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ทุนประกัน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ราคาเบี้ยประกัน
24,000
.00
บาท
เอกสารกรมธรรม์
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
รหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
* กรุณาระบุรหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
icon